ΛΥΚΟΜΙΔΗΣ

Φιλοσοφία, μυσταγωγία και επιστήμη

ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Posted by lykofron στο 10/03/2010

Κατά τον Νάγο αλλά και άλλους φιλοσόφους της αρχαιότητασς δυο είναι οι ουσίες της Φύσεως: η Ατομική και η Συνεχή ουσία ή Αιθέρας και είναι ενδιαφέρον να δουμε ποίες είναι αυτές οι δυο ουσίες και ποία είναι η συμπεριφορά τους.

Ατομική Ουσία.

Η Ατομική ουσία (κατά τους Ατομικούς φι­λοσόφους Λεύκιππο και Δημόκριτο) αποτελείται από το άπειρο πλήθος των Ατόμων τα οποία συ­γκρο­τούν όλες τις υλικές μορφές της φύσεως δη­λαδή, ουσιαστικά, η ουσία αυτή είναι η υλική ουσία της Φύσεως. Επισημαίνεται ότι εδώ τα Άτομα της ατομικής ουσίας ορίζονται σύμφωνα με τις απόψεις των ατομικών φιλοσόφων Λεύκιππου και Δημόκρι­του, οι οποίοι πρώτοι πριν από 2500 χρόνια το ανέ­φεραν και πιθανόν να εξέφραζαν απόψεις των Πυ­θαγορείων. Κατ’ άλλους φιλοσόφους η ατομική ουσία χαρακτηρίζεται και ως Μεριστή ουσία

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ είναι η Μητέρα των Κό­σμων, το θήλυ της δημιουργίας και ο παθητικός πα­ράγων των Κόσμων γιατί υπόκει­ται στις ενεργητικές επιδράσεις της αμέριστης ουσίας προκειμέ­νου να συ­γκροτηθούν οι μορφές.

Τα Άτομα της ατομικής ουσίας νοούνται ως στιγμές (δηλαδή ως μαθηματικά ση­μεία χωρίς δια­στάσεις) και έχουν Κέντρο και Περι­φέρεια. Κέντρο είναι η δύναμη του ατόμου η οποία έχει την έννοια του Νόμου της Κινήσεως και Περι­φέρεια είναι αυτό τούτο το Είναι (η ύπαρξη) του ατόμου η οποία έχει την έννοια του Νόμου της Ζωής. Το Κέντρο είναι το άρρεν στοιχείο του ατόμου (ο Πατήρ), ενώ η Περιφέρεια είναι το θήλυ στοιχείο (η Μήτηρ), όμως στην συνολική δράση τους τα Άτομα της ατομικής ουσίας εκδηλώνονται  ως το ΘΗΛΥ στοιχείο της δημιουργίας (γιατί επικρατεί η εκδήλωση της περιφέρειας το θήλυ στοιχείο του Ατόμου). Η μερι­στή ουσία είναι η Μητέρα των Κόσμων, το ΘΗΛΥ της δημιουργίας και ο παθητικός παράγων των κό­σμων γιατί υπόκειται στην δράση της άλλης ουσίας της αμέριστης προς συγκρότηση των μορφών.

Η Ατομική Ουσία εκ της φύσεώς της εί­ναι δίφυλη  έχουσα εν εκδηλώσει τους νόμους της Κινήσεως (δράση του Πατρός) και της Ζωής (δράση της Μητρός) ταυτόχρονα. Η Αόριστη Δυάδα είναι η Ατομική (ή Μεριστή) Ουσία η οποία με το Είναι της απο­τελεί­ την ΥΛΙΚΗ (σε πρώτη προσέγγιση) ουσία της Φύσεως. Οι Πυθαγό­ρειοι χαρακτήριζαν την Αόριστη Δυάδα ως άρτιο και άπειρο αριθμό γιατί η ουσία αυτή και οι παρά­γωγοι εξ αυτής νό­μοι συνιστούν το άπειρο πλήθος των αρτίων Μονάδων της Πυ­θαγορείου αριθμολο­γίας.

Με την εμφάνιση των Ατόμων της ατομικής ουσίας στην Φύση εκ του Χάους, ο μεν νόμος της Κινήσεως ουδέποτε καταπαύει τη δράση του με την οποία συνεχώς επεκτείνει τις δυναμικότητες των Ατόμων της μεριστής ουσίας, ενώ ο νόμος της Ζωής είναι εκείνος που τηρεί το κάθε άτομο ως διακεκριμένη οντότητα έναντι των άλ­λων Ατόμων. Σημειώ­νεται ότι η λέξη ζωή στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει την έννοια που δίνει η βιολογία αλλά έχει την έννοια της αυτοτελούς υπάρξεως. Ο νόμος της Κινήσεως του ατόμου (που η δράση του είναι αδιάλειπτη) προκαλεί από το Είναι των Ατόμων (δηλαδή από την περιφέρεια αυτών ή Νόμο της Ζωής αυτών) την εκδήλωση του Νόμου της Θερμότη­τας. Η θερμότητα καθίσταται η φυγόκε­ντρη δύναμη του ατόμου, ενώ η κίνηση καθίσταται η κεντρομόλος δύ­ναμή του.

Η ατομική ουσία χαρακτηρίζεται ως αΐδιος ου­σία (ως μη έχουσα αρχή και τέλος) γιατί εκπορεύτηκε εκ του Χά­ους, που σημαίνει ότι δεν έχει αρχή (αφού και το Χάος θεωρείται ότι δεν έχει αρχή) και δεν έχει τέλος γιατί μετά την έξοδό της εκ του Χάους οι δυναμικότητές της συνεχώς και ατελεύτητα (χωρίς τέλος) αυξάνουν. Τα Άτομα της αΐ­διας ατομικής ουσίας ο Σπυρί­δων Νάγος τα χαρακτη­ρί­ζει ως «αφ’ εαυτών αεί κινούμενα και ζώ­ντα Είναι». Δη­λαδή τα χαρακτη­ρί­ζει ως υπάρ­ξεις (Είναι) οι οποίες από μό­νες τους (αφ’ εαυ­τών) και ατελεύτητα (αεί) έχουν και θα έχουν εκδηλω­μένους τους νόμους της Κινή­σεως (κινούμενα) και της Ζωής (ζώντα). Τα Άτομα της ατομικής ουσίας δεν έχουν συνέ­χεια (δη­λαδή άμεση σύνδεση) προς την συνεχή ουσία του Απεί­ρο, απλώς βρί­σκονται εντός της συνε­χούς ου­σίας με την οποία συλ­λειτουργούν και αλ­ληλεπιδρούν.

Ο νόμος της Κινήσεως του Ατόμου της Ατο­μικής Ουσίας εκδηλώνεται ως τάση προς μετατό­πιση στο χώρο και ως στροβιλι­σμός των υλικών μορφών του απείρου. Ο νόμος της Ζωής του Ατό­μου της Ατομικής Ουσίας είναι αυτός που εμφανίζει την εκ­δήλωση της υπάρξεως των Ατόμων της Ατο­μικής Ουσίας στην Φύση. Οι νόμοι της Κινήσεως και της Ζωής εκδηλώνονται ως συ­στολή και δια­στολή. Δια της διαστο­λής το Άτομο της ατομικής ουσίας εκδηλώνει διαρκώς και νέες δυνάμεις, ενώ δια της συστο­λής τείνει να διατηρήσει τις δυνάμεις του που έχει εκδηλώσει. Η διαστολή και η συστολή του Ατόμου λαμβάνει την έννοια της έλ­ξεως αλλά και της απώσεως αντίστοιχα στις μορφές στις οποίες συμμε­τέχει.

Με την εκδήλωση της ατομικής ουσίας εκ του Χάους προ­καλείται η εκδήλωση της άλλης ουσίας της συνεχούς ουσίας. Συνεπώς η εκ­δήλωση της συνεχούς ουσίας στην Φύση είναι με­ταγενέστερη της εκδηλώσεως της ατο­μικής ουσίας.

Από τα προαναφερθέντα καταφαίνεται ότι όλες οι δομές του Σύμπαντος αποτελούνται από κέ­ντρο και περιφέρεια (Άτομα,  ηλιακά συστήματα,  γαλα­ξιακά συστήματα κλπ). Αυτή η ομοιότητα των δο­μών του Σύμπαντος σε όλα τα επίπεδά του μας θυ­μίζει σχετική φράση που περιλαμβάνεται στον Σμαράγδινο Πί­νακα του Ερμού του Τρισμέγιστου «Το προς τα κάτω αναλογεί τω προς τα άνω και το προς τα άνω είναι ανάλογον τω προς τα κάτω προς επιτέλεσιν επιτέλεση των θαυμάσιων του ενός μόνου Πράγ­ματος».

Συνεχής Ουσία

Η Συνεχής Ουσία αποτελεί με το Είναι της τον ουσιαστικό χώρο μέσα στον οποίο ενεργούν τα Άτομα της ατο­μικής ουσίας. Συνεπώς  είναι το άπειρο περιέχον του Σύμπαντος εντός του οποίου τα πάντα γίνο­νται. Η συνεχής ουσία είναι η πάντα συνεχής προς τον εαυτό της και το γε­γονός αυτό δίνει την έννοια του χώρου, γιατί δεν εί­ναι δυνατόν να νοηθεί  χώ­ρος χωρίς να έχει συνέχεια (βλέπε σχετικά στην πα­ρά­γραφο 1.3.α). Επίσης  την έννοια της δια­στάσεως στον χώρο την κατανοούμε μόνον αν μέσα στον χώρο υπάρχει κάτι τι το οποίο μπορεί να μετρηθεί. Η Μονάδα Τρία (όπως είδαμε στην παρά­γραφο 1.3α) έχει έναν ενεργητικό παράγοντα και αυτός είναι ο νόμος της Ενεργείας, γι’ αυτό η Συνεχής Ουσία ονομά­στηκε Ενέργεια από ορισμένα φιλοσοφικά συστή­ματα της αρχαιότητας. Η αμέριστη ουσία είναι ο Λόγος και Πατέρας των Κόσμων, εί­ναι το ΑΡΡΕΝ της δημιουργίας και ο ενεργητικός παρά­γων των κόσμων, γιατί με τη δράση του επί της άλ­λης ουσίας της ατο­μι­κής προκαλεί την συγκρότηση των μορφών (δηλαδή συγκεντρώ­νει τα Άτομα της ατομικής ουσίας σε μορφές), αλλά και την απο­σύν­θεση αυτών και συνεπώς αποτελεί το Λόγο της υπάρξεως των μορφών.

Την συνεχή ουσία οι ΟΡΦΙΚΟΙ την αποκαλούσαν ΑΙΘΕΡΑ ή «αίεν εν» (το πάντοτε εν), ο Ησίοδος (που απηχούσε τις από­ψεις των ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ μυστηρίων) ΈΡΩΤΑ για να καταδείξει την γο­νιμοποιό του ικανότητα, ο ΗΡΑ­ΚΛΕΙΤΟΣ και οι ΣΤΩΙΚΟΙ ΛΟΓΟ με την έν­νοια του αι­τίου για να καταδεί­ξουν ότι είναι το αίτιο της συν­θέσεως και αποσυνθέσεως των μορφών του απείρου (Συνθετικός και Αποσυνθετικός Λόγος) δηλαδή το αίτιο της μεταμορφώσεως των μορφών του απείρου ή άλλως ο ατελεύ­τητα Μεταμορφωτικός Λόγος αυ­τών, οι Πυθα­γόρειοι την χαρακτήριζαν ως ΜΟ­ΝΑΔΑ γιατί έχει εκδηλωμένο έναν νόμο τον νόμο της Ενεργείας και ο Σπυρίδων Νάγος την χαρακτη­ρίζει ως «αφ’ εαυ­τού αεί εν συνεχεία ενεργούν Είναι», δη­λαδή την χαρακτηρίζει ως ύπαρξη (Είναι) η οποία από μόνη της (αφ’ εαυτής) και ατελεύ­τητα (αεί) έχει εκδηλωμένο τον Νόμο της Ενεργείας (ενεργούν) και η οποία εξασφαλίζει την συνέχεια του άπειρου. Τέ­λος οι Πυθαγόρειοι χαρακτήριζαν την Μονάδα ως περιττό και άπειρο αριθμό γιατί η ουσία αυτή και οι παράγωγοι εξ αυτής νόμοι συνιστούν το άπειρο πλήθος των περιττών αριθ­μών (Μονάδων) της Πυ­θαγορείου αριθμολογίας.

Αλλά τι είναι η συ­νεχής ουσία μέσα στο Σύ­μπαν; Η απά­ντηση στο ερώτημα αυτό θα δοθεί περιγραφικά: Συνεχής ουσία είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Λόγος της δη­μιουργίας και υπάρξεως των μορφών του απείρου, η Ανάγκη η οποία περικυ­κλώνει τον Κό­σμο (κατά τον ΠΥΘΑΓΟΡΑ), την οποία ούτε οι Θεοί αντιμάχο­νται (κατά τον ΠΙΤΤΑΚΟ), καθώς όλα κατ’ ανάγκη γίνονται (κατά τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ). Είναι, τέλος, το πα­γκόσμιο Πυρ από το οποίο όλη η Φύση αναγεννά­ται.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΑΣ, φυσικός και πτυχιούχος της νομικής

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: