ΛΥΚΟΜΙΔΗΣ

Φιλοσοφία, μυσταγωγία και επιστήμη

Ο ΘΕΟΣ ΑΡΗΣ

Posted by lykofron στο 24/10/2010

1.Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Κατά την παράδοσιν ο Θεός Άρης είναι εις εκ των Ολυμπίων Θεών και υιός του Θεού Διός και της Θεάς Ήρας ή μόνον εκ της θεάς Ήρας η οποία ζηλοτυπούσα δια την γέννησιν της Αθηνάς μόνον εκ του Διός ανευ γυναικός έλαβεν από την ανθούσαν άνθος, το ωσφράνθει [1] και συνέλαβε τον Άρην άνευ ανδρός, δι’ ό και ο Άρης ωνομάζετο Απάτωρ όπως κατ’ αντιστοιχίαν η θεά Αθηνά ωνομάζετο Αμήτωρ. Επίσης ο Θεός Άρης έχει και το επίθετο Ενυάλιος όπερ θεωρείται ότι προέρχεται εκ της θεάς του πολέμου Ενυούς συνεργού του Άρεως. Το επίθετο αυτό οφείλεται εις την δράσιν του Άρεως ως θεού του πολέμου διότι το όνομα Ενυώ ετυμολογείται εκ του ρήματος ενυώ όπερ σημαίνει φονεύω. Κατά τινας η λέξις Ενυώ θεωρείται ότι ήταν η πολεμική κραυγή των Ελλήνων. Το όνομα Ενυώ έφερεν κατά την παράδοσιν και μία των γραιών θυγάτηρ του Φόρκυος και της Κητούς κατά τον Ησίοδο. Ιερό πτηνό του Άρεως εθεωρείτο ο αλέκτωρ, ο λεγόμενος και «Άρεως νεοσσός», διότι είναι σύμβολο επιθετικότητος και γονιμότητος συγχρόνως. Το όνομα Άρης [2] ετυμολογείται εκ του αράν όπερ προέρχεται εκ του ρήματος αιρείν το οποίο σημαίνει κυριεύειν.

Την συμμετοχή  του Άρεως εις τας μάχας συνοδεύουν οι απεχθείς εις την όψιν υιοί του Φόβος και Δείμος (τρόμος) ενώ προηγούνται η Έρις, η Διχόνοια, ο Θυμός και αι Κήραι [3] και άλλοι δαίμονες των μαχών και πρώτη όλων αυτών είναι η Ενυώ. Εκ των προαναφερθέντων προκύπτει η σοφή αναφορά όλων όσων συνήθως προηγούνται κάθε διαμάχης τόσον δια της στενής εννοίας όσον και της ευρυτέρας, η οποία τελικώς οδηγεί εις την σύγκρουσιν μεθ’ όλων των συνεπακολούθων της. Επίσης η ανωτέρω περιγραφή μεταφέρει ως μήνυμα εις τον λαόν εις τον οποίον απευθύνεται δι’ ανθρωπομορφικού τρόπου τα δεινά τα οποία επιφέρουν η έρις, η διχόνοια και ο θυμός ως και αι λοιπαί συνοδοί του Άρεως.

Κατά τον Ορφικόν Ύμνον ο θεός Άρης θεωρείται ως  «… χαίρων εκ του αίματος των φονευομένων» και οδηγούμενον εκεί δια της συμπορεύσεως της Ενυούς. Επίσης τον θεωρεί ότι «…εμπλέκει τους ανθρώπους εις πολέμους και εις την φρίκην την οποίαν επιφέρουν…». Επίσης εις τον αυτόν ορφικόν ύμνον καλείται ο Άρης όπως «… συγκατανεύση εις τους πόθους της θεάς Αφροδίτης και να μετάσχει εις τας τελετάς του απολυτρωτού των θνητών Διονύσου του Ελευθερέως …» και όπως «… ανταλλάξη την ισχύν των όπλων μετά έργων ειρήνης … διότι η ειρήνη τρέφει τους νέους και παρέχει ευτυχίαν…». Ενταύθα δέον να διευκρινισθή ότι τα έργα ειρήνης γίνονται μέρος της ζωής μας εφ’ όσον κατανικήσουμε τον εντός μας ευρισκόμενον εχθρόν.

Ο θεός Άρης και η θεά Αθηνά  Εις την ελληνικήν μυθολογίαν, η οποία εκπροσωπεί την εξωτερικήν όψιν της ελληνικής θρησκείας, ο Άρης θεωρείται η προσωποποίησις της βίας και των συμφορών του πολέμου, εν αντιθέσει προς την Αθηνάν ήτις είναι προσωποποίησις της μετά συνέσεως ανδρείας. Επίσης η ιερά παράδοσις μας παρακινεί όπως συγκρίνουμε την ασύνετη επιθετικότητα, αντιπροσωπευομένην υπό του θεού Άρεως, με την αντίστοιχον συνετήν τοιαύτην αντιπροσωπευομένην υπό της θεάς της σοφίας Αθηνάς και δεικνύει ότι η σύνεσις και η ανδρεία υπερισχύουν της ασύνετης επιθετικότητος.

Ο Άρης θεωρείται το τέλειον πρότυπον του ανηλεούς και άνευ ηθικών αρχών πολεμιστού εν αντιθέσει προς την Αθηνάν σύμβολον του δικαίου αμυντικού πολέμου και εις την παράδοσιν φέρεται ως πάντοτε νικημένος υπό της θεάς Αθηνάς η οποία θεωρείται και ως προστάτιδα των Ελλήνων και ως εμπνεύστρια των ηθικών τους αρχών ως τούτο προκύπτει και εκ της φράσεως «Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρις». Ο θεός Άρης και η θεά Αθηνά εις την μυθολογίαν αναφέρονται  ότι εκπροσωπούν αντιθέτους απόψεις και ότι υποστηρίζουν διαφορετικάς αρχάς και εις απάσας τας μεταξύ αυτών συγκρούσεις η θεά Αθηνά φέρεται ως νικήτρια.

Η ανωτέρω σύγκρισις, η οποία τονίζουμε εκπροσωπεί την εξωτερικήν όψιν της ελληνικής θρησκείας, μεταφέρει εις τον λαόν εις τον οποίον απευθύνεται τα εξής μηνύματα: α) ότι μόνον εις αμυντικούς πολέμους πρέπει να εμπλέκονται και β) ότι το πνεύμα (θεά Αθηνά ήτις εξήχθη εκ της κεφαλής του Διός) υπερισχύει της ύλης (θεός Άρης όστις εγεννήθη εκ της θεάς Ήρας). Δια τούτο οι Έλληνες θεώρησαν την θεάν Αθηνάν ως προστάτιδων των.

Ο θεός Άρης και η θεά Αφροδίτη Η παράδοσις αναφέρεται και εις τον έρωτα του θεού Άρεως μετά της θεάς Αφροδίτης συζύγου του θεού Ηφαίστου και εις την σύλληψιν αμφοτέρων δια Χρυσού Δικτύου του θεού Ηφαίστου επί της κλίνης του. Το δίκτυον τούτο ήτο άθραυστον και ουδείς ηδύνατο να το διασπάση. Αι λοιπαί λεπτομέρειαι δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία ώστε να αναφερθούμε επ’ αυτών.

Ο Άρειος Πάγος Ο Άρης αναφέρεται ότι είχεν αποκτήσει μίαν κόρη την Αλκίππη την οποία εβίασεν ο Αλλιρόθιος, υιός του Ποσειδώνα. Αυτό είχεν ως αποτέλεσμα να φονεύση ο Άρης τον Αλλιρόθιον και να οδηγηθη εις δίκην από το συμβούλιον των Θεών. Το συμβούλιον των θεών συνεδριάσαν εις λόφον πλησίων της Πνύκας ετιμώρισεν τον Άρην όπως υποβληθεί εις καθαρμόν και να ζήσει επί τι διάστημα ως δούλος.

Έκτοτε καθιερώθηκεν ο λόφος αυτός δια τους Αθηναίους να χρησιμοποιείται ως ποινικόν δικαστήριον και ονομάσθηκε, εκ του ονόματος του πρώτου δικασθέντος, Άρειος Πάγος (δηλαδή βράχος του Άρεως).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Ο Άρης είναι ο θεός του πολέμου κατά την ελληνική μυθολογία, γιος του Δία και της Ήρας και αδελφή του ήταν η Έριδα. Εξαιτίας της ιδιαίτερης πολεμοχαρούς φύσης του αρκετοί συγγραφείς του 19ου αιώνα ισχυρίστηκαν ατεκμηρίωτα ότι ήταν ξένος θεός, καθώς θεωρούσαν ότι η ελληνική φαντασία αποκλείεται να δημιούργησε έναν τόσο άγριο θεό. Στους μύθους ο Άρης εμφανίζεται πολεμοχαρής και προκλητικός και εκπροσωπεί την παρορμητική φύση του πολέμου. Είχε δύο γιους, τον Δείμο και τον Φόβο, που έδωσαν το όνομά τους στους αντίστοιχους δορυφόρους του πλανήτη Άρη. Ο Θεός Άρης έλαβε μέρος στον πόλεμο της Τροίας με το μέρος των Τρώων. Συνδέθηκε ερωτικά με τη θεά Αφροδίτη, αποκαλύφθηκε όμως από το σύζυγό της, θεό Ήφαιστο. Χάρη στον γιο του τον Οινόμαο από την Στερόπη, ο Άρης έγινε πρόγονος ονομαστών προσώπων, όπως του Ατρέα, του Θυέστη, του Αγαμέμνονα, του Μενέλαου, του Αίγισθου, του Ορέστη, της Ηλέκτρας, του Πυλάδη, του Πιτθέα, του Θησέα, του Ιππόλυτου, της Ιφιγένειας, του Δημοφώντα, του Ακάμαντα, του Ευρυσθέα, του Αμφιτρύωνα, της Αλκμήνης, του Ιόλαου, του Ηρακλή, της Αδμήτης, του Κοπρέα, του Αλκάθοου και του Αία του Τελαμώνιου. Από την κόρη του Αρμονία έγινε πρόγονος των απόγονων του Κάδμου, οι οποίοι είναι ο θεός Διόνυσος, το τέρας Σφίγγα και ονομαστά πρόσωπα, όπως η Σεμέλη-Θυώνη, η Ινώ-Λευκοθέα, ο Πενθέας, ο Ακταίωνας, ο Μελικέρτης-Παλαίμονας, ο Λάιος, ο Οιδίποδας, ο Οινοπίωνας, ο Στάφυλος, ο Θόας και ο Άνιος. Από τον Θέστιο ο Άρης έγινε πρόγονος της Αλθαίας, της Λήδας, του Μελέαγρου, της Δηιάνειρας, του Τυδέα, του Διομήδη, της Ωραίας Ελένης, της Κλυταιμνήστρας, των Διοσκούρων και του Αμφιάραου. Από τον Φλεγύα ήταν πρόγονος του θεού Ασκληπιού.


[1] Θυμίζει την περίπτωσιν της μητέρας του Ιησού η οποία συνέλαβε όταν ωσφράνθη τον κρίνο.

[2] Ο θεός Άρης εις την αιολικήν διάλεκτον αναφέρεται ως Άρευς ή Άρες.

[3] Αι Κήραι είναι θεότητες του θανάτου και της δυστυχίας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: