ΛΥΚΟΜΙΔΗΣ

Φιλοσοφία, μυσταγωγία και επιστήμη

Η τετρακτύς

Posted by lykofron στο 16/02/2011

Οι αριθμοί, είναι οι εικόνες των πραγμάτων και των όντων της Φύσεως. Στην προκει­μένη περίπτωση η Μονάδα 4 (δηλαδή ο Νόμος της Μορφής που είναι το παραγωγικό αποτέλεσμα της συνεργασίας των τριών Πρωταρχικών Νόμων) είναι η εικόνα του τετραγώνου. Το τετρά­γωνο χαρακτηρίζε­ται και ως πλήρης μορφή (ολοκληρωμένη μορφή) και γι’ αυτόν τον λόγο αποκαλείται Τετρακτύς.

Τετρακτύς σημαίνει τις συνεργαζόμενες Θείες ουσίες (ατομική και συ­νεχή) δια των Νόμων του πρώτου τριγώνου (κινήσεως, ζωής, ενέργειας) «εν μορφή» (δηλαδή στο παραγωγικό αποτέλεσμα της συ­νεργασίας τους που είναι η μορφή). Πλήρης (ολοκλη­ρω­μένη) μορφή είναι ο κυκλος. Συνεπώς τετρα­γωνισμός του κύκλου είναι η συγκρότηση της ολοκληρωμένης μορφης (της Μονάδας 4 που είναι η εικόνα του τετρα­γώνου το οποίο αποτελεί πλήρη μορφή δηλ. κύκλο). Η Τετρακτύς συμβολίζεται με δέκα τελείες που σχηματίζουν τρίγωνο με τέσσαρες σειρές από 1, 2, 3, 4 τελείες ως εξής:

.

.      .

.     .      .

.     .     .     .

Για την τετρακτύ υπάρχει μαθηματικός τύπος που μας δίνει το πλήθος των στιγμών που περιλαμβάνει. Ο μαθηματικός τύπος βασίζεται στον μαθηματικό τύπο για τους m-γωνικούς αριθμούς. Γι’ αυτούς ισχύει η κάτωθι σχέση:  Nm = n +  x(m-2)  δηλαδή τις 10 στιγμές (ή τελείες) που αποτελούν το σύμβολο της τετρακτύος. Η απεικόνιση της τετρακτύος με τους αριθμούς 1+2+3+4=10 μπορεί να ερευνηθεί και με βάσει τους συμβολισμούς αυτών των αριθμών. Έτσι το 1 και 2 (1=Νόμος της Κινήσεως και 2= Νόμος της Ζωής) είναι η έκφραση της Μονάδας 2 ή ΔΥΑΔΑΣ (δηλαδή της Ατομικής ή Μεριστής ουσίας), το 3 είναι η έκφραση της Μονάδας 3 ή (απλώς) ΜΟΝΑΔΑΣ (δηλαδή της Συνεχούς ή Αμέριστης ουσίας) και το 4 είναι η έκφραση της Μονάδας 4 ή της ΜΟΡΦΗΣ. Οι μονάδες 2 και 3 (ΔΥΑΔΑ και ΜΟΝΑΔΑ) από κοινού συνιστούν το ψυχικό άτομο το οποίο για να ενεργήσει έχει ανάγκη μιας Μορφής (Μονάδα 4) δηλαδή ενός καταλλήλου οργανισμού. Έτσι οι μονάδες 1, 2, 3 και 4 εμπεριέχουν την έννοια της σε οργανισμό ψυχής δηλαδή του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ το οποίο όταν εκδηλώσει στην ουσία του όλους τους νόμους της μορφής που είναι ο νό­μος της Επιμειξίας των μορφών (η Μονάδα 5), ο νόμος της Εξελίξεως των μορφών (η Μονάδα 6), ο νόμος της Αλληλεπιδράσεως των μορφών (η Μονάδα 7), ο νόμος της Ελευθερίας των μορφών (η Μονάδα 8) και ο νόμος της Αρμονίας των μορφών (η Μονάδα 9) τότε ολοκληρώνει έναν αναμορφωτικό κύκλο ο οποίος εκφράζεται με το άθροισμα 1+2+3+4=10 δηλαδή την Ιερή Δεκάδα. Σχετικά με την τετρακτύ στα χρυσά έπη του Πυθαγόρα αναφέρονται (στοίχοι 47-48) τα εξής: «…ναι μα τον αμε­τέρα ψυχά παραδόντα τετρακτύν, παγάν αέναου φύ­σεως», δηλ. ναι μα τον παραδώσαντα στην ψυχή μου τετρα­κτύ, πηγή της αιώνιας Φύσεως. Από αυτήν την διατύπωση διαφαίνεται ότι θεωρεί την τετρακτύ ως το σύμβολο του οργανισμού τον οποίο έχει ανάγκη η κάθε ψυχική ατομικότητα προκειμένου να εκφρασθεί και να ενεργήσει μέσα στην Φύση. Επίσης η φράση αυτή είναι μια επίκληση προς τον παραδώσαντα στην ψυχή μας τον οργανισμό ο οποίος είναι της αιώνιας Φύσεως.

Η μορφή

Η ΜΟΡΦΗ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγο­νός για τις αΐδιες ουσίες της Φύσεως  γιατί είναι: α) το μέρος που γίνεται “στενότερη” η συνάντηση των δύο αϊδίων ουσιών. Αποτέλεσμα αυτής της συ­νάντησης είναι η εκδήλωση των νόμων του δεύ­τε­ρου τριγώνου και κατόπιν των νόμων του τρί­του τρι­γώνου, όπως θα δούμε κατωτέρω, ώστε να δια­γραφεί ο πρώτος εξελικτικός κύκλος που μας δείχνει η Ιερή Δεκάδα και β) το μέσο εκδηλώσεως δυνάμεων από τις συλ­λει­τουργού­σες αΐ­διες ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι οι αΐδιες ουσίες  δεν μπο­ρούν να εκδηλώ­σουν δυνά­μεις και συνεπώς δεν μπορούν να εξε­λιχθούν χω­ρίς την μορφή που κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί το μέσο εκ­δηλώσεως δυνάμεων τους δηλ. εξέλιξης τους.

Αναφέρεται ότι η μορφή είναι το μέρος που γίνεται «στενότερη» η συνά­ντηση των αϊδίων ουσιών. Η συνάντηση αυτή είναι η ΔΕΥ­ΤΕΡΗ και στενό­τερη συνάντηση. Η ΠΡΩΤΗ συνάντηση γίνεται κατά την έξοδο των ατόμων της ατομικής ουσίας από το Χάος γιατί η εμφάνιση τους προ­καλεί την αντικειμενική εμφάνιση και ετέρας αϊδίου ουσίας (της συνεχούς ουσίας) η οποία με το Εί­ναι της πληροί τον άπειρο Χώρο και είναι (η συνεχής ουσία) ο ου­σιαστικός Χώρος([1]) μέσα στον οποίο έρχονται να ενεργήσουν τα άτομα της ατομι­κής Ουσίας και μέσα στον οποίο λαμβάνουν την έννοια του Είναι τους. Θα ακολουθήσει και ΤΡΙΤΗ συνάντηση κατά την οποία τα άτομα της Ατομικής ουσίας (δηλαδή οι Νόμοι της Κινήσεως και της Ζωής) θα συνερ­γαστούν άμεσα με την Συνεχή ουσία (Νόμος της Ενεργείας) στο Ψυχικό άτομο. Το ψυχικό άτομο είναι ένα άτομο της ατομικής ουσίας το οποίο εξελισσόμενο έφθασε στην ακτινοβόλο κατά­σταση και τότε εισέρχεται εντός του η συνεχής ουσία και από «ζων και κινούμενο Είναι» {δηλαδή ύπαρξη (Είναι) με εκδηλω­μένους τους Νόμους της Κίνησης και της Ζωής (κι­νούμενο και ζω­ν)} γίνεται «ζων και κινούμενο και ενεργούν Είναι» {δηλαδή ύπαρξη (Είναι) με εκδη­λουμένους τους Νόμους της Κίνησης, της Ζωής και της Ενέργειας (κινού­μενο, ζων και  ενεργούν)} όπου η συνεργασία των δύο αϊδίων ουσιών γίνε­ται άμεση.

Ιδιότητες Νόμου Τέσσαρα

Ο νόμος 4 έχει δύο ιδιότητες. Είναι το άθροισμα των νό­μων του πρώ­του τριγώνου, αλλά εις το άθροι­σμα αυτό μετέχει και ο πρώτος νόμος του δευτέρου τριγώνου. Την σημαντι­κότητα αυ­τού του νόμου πρέπει οι μελετώντες τους νόμους της Φύσεως να σπουδάζουν επι­μελώς, διότι «η φυσική αυτή ΤΕΤΡΑ­ΚΤΥΣ έχει ανά­λο­γες (τετρα­κτύες) εις όλα τα πεδία των εξελισ­σομένων πνευ­ματικών κόσμων». Το πολλαπλάσιο του νόμου 4 εις αποτέ­λεση του νόμου 40, 400, 4000 και εφεξής εμφανίζει τις μορ­φές ή τα μέσα ενεργείας των πνευματικών ατομικοτήτων εις τον άπει­ρον κό­σμον, συγχρόνως δε και τις υφιστάμενες σχέσεις της ενότη­τας όλων των λειτουργούντων κόσμων.

Επεξηγήσεις

Η Μονάδα 4, (η μορφή) σύμφωνα με το κεί­μενο, έχει δύο ιδιό­τητες: 1) είναι το άθροισμα των νό­μων του πρώτου τριγώνου δη­λαδή είναι το άθροισμα των Μονάδων 2 και 3 (που σημαίνει: Μο­νάς 2 + Μο­νάς 3 = Μο­νάς 4, με την ποιοτική τους έννοια γιατί με την ποσοτική τους έννοια, ως γνωστόν, έχουμε: 2+3=5) και 2) στο άθροισμα αυτό μετέχει και ο πρώ­τος νό­μος του δευτέρου τριγώνου (που σημαίνει ότι το παραγωγικό αποτέλεσμα του πρώτου τριγώνου, δη­λαδή το αποτέλεσμα της συνεργα­σίας των Μονά­δων 2 και 3, είναι η μονάδα 4 η οποία μετά των μονάδων 5 και 6 αποτε­λούν το δεύτερο τρίγωνο.

3

.         .

.         (4)        .

1         .         .        2

Η Μονάδα 4 είναι η φυσική τετρακτύς και εμφανίζει τις μορφές ή τα μέσα της ενέργειας των ατομικοτήτων στο φυσικό επίπεδο ενώ τα επί 10 πολ­λαπλάσια της Μονάδας 4, (το 40, το 400, το 4000 κλπ) είναι ανά­λογες τετρακτύες οι οποίες μας εμ­φανί­ζουν τις μορφές ή τα μέσα της ενεργείας των πνευμα­τικών ατομικοτήτων στον άπειρο κόσμο. Εξ αυτού συ­νάγεται ότι: α) τα πολλαπλάσια της Μονά­δας 4 εμ­φανίζουν μέσα ενέργειας με μεγαλύτερες δυναμι­κότητες (π.χ. η Μονάδα 4000 εμφα­νίζει μέσο ενέρ­γειας με μεγαλύτερη δυναμικότητα από την Μονάδα 400 κ.ο.κ.) που ανήκουν σε πνευματικές ατομικότητες του άπειρου Κόσμου και ότι, β) στους Κόσμους υπάρχει αναλογικότητα. Σχετικά ο Σμαρά­γδινος Πί­νακας του Ερμού του Τρισμέγιστου αναφέ­ρει τα εξής: Το προς τα κάτω αναλογεί στο προς τα άνω και το προς τα άνω αναλογεί στο προς τα κάτω προς επιτέλεση των θαυμά­σιων του Ενός μόνον Πράγματος. Συνεπώς σκοπός αυτής της αναλογικότητας εί­ναι η επιτέλεση των θαυ­μά­σιων έργων του Ενός μόνον Πράγματος (δηλ. της Μο­νάδος ή Πατρός των κόσμων)


[1] Αξιοσημείωτο είναι ότι: α) δεν υπάρχει χώρος κενός μέσα στην Φύση με αποτέλεσμα οι έννοιες Χώρος και Συνεχής ουσία να ταυτίζονται και β) δεν δύναται να υπάρξει χώρος μέσα στον οποίο να μην υπάρχουν άτομα της ατομικής ουσίας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: