ΛΥΚΟΜΙΔΗΣ

Φιλοσοφία, μυσταγωγία και επιστήμη

Ο ΘΕΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Posted by lykofron στο 17/10/2011

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Γενεαλογία Ηφαίστου Κατά την επικρατεστέραν Ελληνικήν παράδοσιν ο Θεός Ήφαιστος είναι υιός του Θεού Διός και της Θεάς Ήρας τον οποίον απέκτησεν αύτη πριν ο Ζευς κήρυξη νόμιμο και τελεία σύζυγο του την Ήραν ή ότι εγεννήθη μόνον εκ της Ήρας άνευ συνουσίας ανδρός κατά ημέραν δυσαρεσκείας και οργής της Ήρας κατά του συζύγου της δι’ ο ωνομάζετο και Απάτωρ. Δια τον Ήφαιστον η παράδοσις αναφέρει ότι ερίφθει δις εκ του Ολύμπου εις την Γην, την πρώτην εκ της μητρός της και την δευτέραν εκ του πατρός του.

Η πρώτη πτώσις του Ηφαίστου εκ του Ολύμπου. Η Ήρα εγέννησε τον Ήφαιστον και επειδή ως βρέφος ήτο δυσειδές, το έρριψε εκ του Ουρανού εις την θάλασσαν ίνα μην γνωσθή εις τους άλλους θεούς και επειδή εφοβείτο τους γονείς της μήπως μάθουν τους κρυφούς της έρωτες μετά του Διός. Ούτος κατά την πτώσιν του εις τη θάλασσα έπαθε βλάβη εις τον έναν του πόδα και ούτω έμεινε χωλός. Εις την θάλασσαν υπεδέχθησαν εις τους κόλπους των και τον ανέθρεψαν με φροντίδα η Ευρυνόμη, κόρη του Ωκεανού, και η Θέτις, κόρη του Νηρέως. Έμεινε δε κοντά των εννέα έτη ευχαριστημένος από τας περιποιήσεις των. Τα εννέα έτη συμβολίζουν τους 9 φυσικούς νόμους τους οποίους πρέπει να εκδηλώση κάθε ψυχική ατομικότητα ώστε να ολοκληρώση τον πρώτον αναμορφωτικόν κύκλον και κατόπιν να οδεύση προς τον πνευματικόν Όλυμπον.

Η Δευτέρα πτώσις του Ηφαίστου εκ του Ολύμπου. Η παράδοσις αναφέρεται και εις δευτέραν πτώσιν του εκ του Ουρανού εκ του πατρός του Διός. Τούτο εγένετο ότε ο Ζευς εκρέμασεν εκ του ουρανού την Ήραν, ο Ήφαιστος λυπηθείς αυτήν προσεπάθησε να την λύση. Πληροφορηθείς ο Ζευς το σχέδιόν του Ηφαίστου τον έριψεν εκ του Ουρανού εις την Γην και κατέπεσεν εις την νήσον Λήμνον ένθα συνέτριψεν τον έναν του πόδα. Εκεί περιέθαλψαν αυτόν οι Σίντιες οι οποίοι τον ετίμησαν και αφιέρωσαν όλόκληρον την νήσον των εις τον Ήφαιστον, ονόμασαν δε και την πόλιν αυτών Ηφαιστιάδα. Μετά δε ταύτα ο Ήφαιστος πήγε εις την Σικελίαν ένθα έστησεν το εργαστήριόν του εις την κορυφήν της Αίτνας και κατόπιν πέρασεν εις τας Λιπάρας νήσους και έστησεν τούτο εις μίαν εξ αυτών ήτις εξ αυτού του γεγονότος ονομάσθη Ιερά.

Έργα του Ηφαίστου  Ο Ήφαιστος κατά την παραμονήν του εις τους υποθαλασσίους χώρους επέδειξε φυσική επιτηδειότητα εις την χαλκευτική τέχνη, εφιλοτέχνησε τα σπήλαια των θαλασσίων νυμφών ως και διάφορα έργα τέχνης και κοσμήματα γυναικών. Όταν εβασίλευσε ο Ζευς εις τον Όλυμπο, έφερε τον Ήφαιστον εις τον Όλυμπο ίνα διακοσμήση τα Δώματα των θεών και πέραν αυτού ετιμήθη γενόμενος οινοχόος των θεών εις τους οποίους προσέφερε το νέκταρ κατά τας ευωχίας των μέχρις ότου εγεννήθη η Ήβη η οποία ανέλαβε αυτό το έργο.  Τότε κατασκεύασεν πολύ λαμπρούς τους οίκους του Διός καθώς ως και των άλλων θεών. Εσχεδίασε και περιεκόσμησε την άμαξα του Ηλίου και το παλάτιον αυτού, εχάλκευσε το σκήπρον και τους κεραυνούς του Διός και εδημιούργησε πολλά άλλα, άξια και θαυμαστά έργα των οποίων η περιγραφή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Εν εκ των πρώτων έργων του Ηφαίστου ήταν ο χρυσούς θρόνος την μητρός του Ήρας τον οποίον απέστειλεν εις αυτήν. Ο θρόνος αυτός είχε αφανείς δεσμούς και όταν η Ήρα εκάθησε περιεπλέχθη και ουδείς εκ των θεών ηδύνατο να ελευθερώση αυτήν και ο Ήφαιστος ηρνείτο να την απελευθερώση. Τούτο το έπραξε ο Ήφαιστος δια να τιμωρήση τους γονείς του διότι έρριφθει δις εκ του Ουρανού την πρώτην υπό της μητρός του και την δευτέραν εκ του πατρός του εις την νήσον Λήμνον. Τότε ο Διόνυσος εμέθυσεν αυτόν και ούτω τον επανέφερε δι’ απατηλού τρόπου εις τον Όλυμπον. Όμως δια να απευλευθερώση την Ήραν εζήτησεν διάφορα ανταλλάγματα μεταξύ των οποίων εν ήτο να μαρτυρίση η Ήρα τίνος υιός ήταν. Η Ήρα εμαρτύρησεν ότι ήτο γνήσιος υιός του Διός και τότε έλυσεν την Ήραν και εγένετο συμπάρεδρος των λοιπών Ολυμπίων Θεών.

Ήφαιστος και Προμηθέας Μεταξύ Ηφαίστου και Προμηθέως υπάρχει σημαντική αναλογία. Ούτω αμφότεροι εβοήθησαν τόσον εις την γέννησιν της Θεάς Αθηνάς εκ της κεφαλής του Διός όσον και εις την δημιουργίαν του ανθρώπου από κοινού μετά της Θεάς Αθηνάς. Επί του θέματος αυτού ο Πλάτων αναφέρει ότι το πυρ εδόθη εις τον άνθρωπο υπό του Προμηθέως ενώ υπό του Ηφαίστου εδώθησαν εις τον άνθρωπο αι σχετικαί προς το πυρ τέχναι. Κατ’ άλλην εκδοχήν ο Προμηθεύς έπλασεν τον πρώτον άνδρα και Ήφαιστος δημιουργεί την πρώτην γυναίκα, την Πανδώρα. Εις τας Αθήνας, είχον κοινό βωμό εις τους κήπους του Ακάδημου και εις ορισμένα μέρη ήταν αμφότεροι αντικείμενο της ίδιας λατρείας.

Ήφαιστος και Αθηνά  Ο Ήφαιστος αναφέρεται ότι προσεπάθησε να βιάση την θεάν Αθηνά αλλά απεκρούσθη υπ’ αυτής και το σπέρμα του ερίφθη επί της Γαίας με αποτέλεσμα την γέννησιν του Εριχθονίου υπό της Γαίας.  Τον Εριχθόνιο μετά την γέννησίν του τον παρέδωσεν η Γαία εις την Θεά Αθηνά η οποία και τον ανέθρεψε.

Ήφαιστος και Αφροδίτη Ως σύζυγος του Ηφαίστου αναφέρεται η Αγλαΐα, μία εκ των τριών Χαρίτων όμως ως περισσότερον γνωστή φέρεται η θεά Αφροδίτη η οποία του εδώθη ως εν εκ των αναταλλαγμάτων δια την απελευθέρωσιν της Ήρας εκ του χρυσού θρόνου εις τον οποίον την είχεν δεσμεύση. Εις άλλον μύθον αναφέρεται ότι η Αφροδίτη δεν ήταν σύζυγος του Ηφαίστου αλλά του Άρεως. Η επικρατέστερη άποψις τον φέρει ως σύζυγον της Αφροδίτης η οποία τον απατά με τον θεόν του πολέμου Άρην. Περί αυτού τον ειδοποίησεν ο παντεπόπτης Ήλιος και ο Ήφαιστος παγιδεύει αμφοτέρους εις την συζυγικήν κλίνην και μετά την παγίδευσιν καλεί άπαντας τους Ολυμπίους Θεούς να παραστούν εις αυτό το θέαμα.

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Ο Ήφαιστος είναι ο θεός της φωτιάς και της μεταλλουργίας στην ελληνική μυθολογία. Ήταν γιος του Δία και της Ήρας. Αυτό αναφέρεται στους ομηρικούς στίχους, τους οποίους ακολούθησαν οι μεταγενέστεροι συγγραφείς. Ωστόσο, ο Ησίοδος παρουσιάζει τον θεό ως τέκνο της Ήρας και μόνο, που γεννήθηκε με παρθενογένεση, χωρίς τη συμμετοχή πατέρα. Γεννήθηκε άσχημος και παραμορφωμένος, τόσο που η ίδια η μητέρα του, η Ήρα, τον πέταξε από τον Όλυμπο από τη ντροπή της. Ο θεός-βρέφος έπεσε στη θάλασσα, όπου τον περισυνέλεξαν η Θέτις και η Ευρυνόμη, οι οποίες τον ανέθρεψαν για εννέα χρόνια. Μόλις μεγάλωσε, ο θεός έστησε αμέσως το πρώτο του σιδηρουργείο στον βυθό του Αιγαίου, σφυρηλατώντας εκεί όμορφα αντικείμενα για τις δύο αυτές θεότητες. Μια μέρα, η Ήρα, ζηλεύοντας τα κοσμήματα της Θέτιδας, ρώτησε επίμονα τη Νηρηίδα για την προέλευσή τους και, όταν ανακάλυψε ότι τα είχε φιλοτεχνήσει ο γιος που η ίδια είχε περιφρονήσει, πήγε, τον πήρε μαζί της και τον ξανάφερε στο βουνό των θεών. Εκεί, του προσέφερε ένα σιδηρουργείο με 20 φυσερά και του έδωσε για σύζυγο την πανέμορφη Αφροδίτη.

 Η επιστροφή του Ηφαίστου στον Όλυμπο με τον Διόνυσο και τον θίασό του. Σχετικά με την επάνοδο του ΄Ηφαιστου στις κορφές του Ολύμπου υπάρχει και άλλη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία έστειλε δώρο στη μητέρα του ένα μοναδικής τέχνης θρόνο, στον οποίο μόλις κάθισε εκείνη παγιδεύθηκε αυτόματα από αόρατα δεσμά και υποχρεώθηκε να ζητήσει τη βοήθεια του περιφρονημένου γιου της προκειμένου να ελευθερωθεί. Στην Ιλιάδα η Αφροδίτη εμφανίζεται να απατά τον Ήφαιστο με τον γοητευτικό Άρη πάνω στη συζυγική του κλίνη, όπου όμως ο άσχημος όσο και έξυπνος θεός της φωτιάς τους αιφνιδιάζει μια μέρα παγιδεύοντάς τους σε ένα λεπτό χρυσό δίχτυ και μετά τους εκθέτει μπροστά σε όλους τους άλλους θεούς. Ο Ησίοδος πάντως εμφανίζει ως σύζυγο του Ηφαίστου την Αγλαΐα, τη νεότερη από τις Χάριτες. Σε κάποιο μεταγενέστερο επεισόδιο, ο Δίας ξανάριξε τον θεό-σιδηρουργό από την κατοικία των θεών, επειδή αυτός είχε σπεύσει να βοηθήσει την Ήρα, όταν εκείνη ήταν κρεμασμένη από τον ουράνιο θόλο, τιμωρημένη για τη θύελλα που είχε στείλει κατά του Ηρακλή. Αυτή τη φορά, η μοίρα του Ηφαίστου ήταν να πέσει σε ξηρά, στη νήσο Λήμνο, όπου τον βρήκαν το δειλινό, εξαντλημένο και με σπασμένα και τα δυο του πόδια από την πτώση στο σκληρό έδαφος, οι Σίντιες. Η περίθαλψη και η φιλοξενία των φτωχών αυτών ανθρώπων κατέστησε από τότε το νησί τους τον αγαπημένο τόπο του θεού πάνω στη γη των θνητών. Εκεί, πάνω στο όρος Μόσυχλον, ξανάφτιαξε το, μόνιμο αυτή τη φορά, εργαστήρι του. Εκεί θα δημιουργήσει πολλά έξοχα αντικείμενα που του παραγγέλλουν οι θεοί, καθώς και όπλα για μερικούς ανθρώπους. Ανάμεσα στα χειροτεχνήματα του Ηφαίστου ξεχωρίζει η πήλινη γυναίκα, η Πανδώρα, την οποία ο Δίας έδωσε ως σύζυγο στον Επιμηθέα για να τον εκδικηθεί εξαιτίας της προσβολής που του είχε κάνει ο αδελφός του Προμηθέας με το κλέψιμο της φωτιάς.

Ήφαιστος και ηφαίστεια Το όνομα του Ηφαίστου δόθηκε στα «ηφαίστεια όρη», τα γνωστά σήμερα στη Γεωλογία ως ηφαίστεια, που με τη σειρά τους βάπτισαν και ολόκληρο κλάδο της, την Ηφαιστειολογία. Είναι προφανές το γιατί οι άνθρωποι φαντάζονταν ότι κάτω από ένα βουνό που έβγαζε καπνό, φωτιά και επιπλέον βροντώδεις ήχους είχε το σιδηρουργείο του ένας θεός. Για τον ίδιο λόγο, εκτός από το Μόσυχλο (που επί αιώνες εξέπεμπε αναθυμιάσεις), άλλες εκδοχές θέλουν το σιδηρουργείο του Ηφαίστου να «υποκρύπτεται» σε άλλα ηφαιστειογενή μέρη, συνήθως στην Αίτνα, στον Βεζούβιο ή στις Αιολίδες Νήσους.

ΠΗΓΗ Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: