ΛΥΚΟΜΙΔΗΣ

Φιλοσοφία, μυσταγωγία και επιστήμη

Archive for Απρίλιος 2011

ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

Posted by lykofron στο 05/04/2011

Την εκ του Πατρός και Μητρός γέννηση του Υιού μας την περιγράφει το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ. Το Πυθαγόρειο Θεώρημα, πέραν της μαθηματικής του αξίας, έχει και άλλη σημασία με την οποία γίνεται κατανοητή η δράση του Πατρός και της Μητρός στην εκδήλωση του Υιού. Η διατύπωση του Πυθαγορείου θεωρήματος, ως γνωστό, έχει ως εξής: «σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα τετράγωνο των δυο καθέτων πλευρών ισούται με το τετράγωνο της υποτεινούσης». Για να γίνει κατανοητή η διατύπωση του Πυθαγορείου θεωρηματος ως το αίτιο της γεννήσεως του Υιού πρέπει να δούμε ποία είναι η σημασία του τετραγώνου στην Πυθαγόρεια Αριθμολογία.

Το τετράγωνο στην Πυθαγόρεια Αριθμολογία είναι ο συμβολισμός της Μονάδας Τέσσαρα (4) ή Νόμου της Μορφής[1]. Η λέξη μορφή, γενικά, σημαίνει την εξωτερική εμφάνιση των υλικών σωμάτων ή των όντων, δια της οποίας γίνονται αυτά αντιληπτά. Η μορφή, (σύμ­φωνα με τους Πυθαγορείους) είναι Φυσικός νόμος, τόσο της νοητι­κής πνευματικής Φύσεως όσον και της μη νοητικής Φύσεως.

Μετά την εξήγηση που δόθηκε ανωτέρω το Πυθαγόρειο θεώρημα ερμηνεύεται ως εξής: σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των τετραγώνων των δυο καθέτων πλευρών (δηλαδή το εκ της συνενώσεως των μορφών Πατρός και Μητρός) ισούται (έχει ως αποτέλεσμα) με το τετράγωνο της υποτεινούσης (την μορφή του Υιού). Η ορθή γωνίας συμβολίζει την ισοδύναμη δράση Πατρός και Μητρός του ενός προς τον άλλον γι’ αυτό έχει νόημα αυτό μόνον στο ορθογώνιο τρίγωνο. 

Στα Αιγυπτιακά μυστήρια έχουμε αντίστοιχα την εκ του Οσίριδος (Πατρός) και εκ της Ίσιδος (Μητρός) την γέννηση του Ώρου (Υιού).

Ο ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ.

Ο ΠΑΤΗΡ είναι το Αυθύπαρκτο Αρχικό Αίτιο του Χάους, είναι τάση προς μεταβολή της ουσίας του Χάους η οποία συνετέλεσε στην εκπόρευση του μεγάλου Παντός (της Φύσεως), είναι η ατέρμον ΚΙΝΗΣΗ του Παντός, η οποία ουδέποτε καταπαύει την δράση της, και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την τάση προς εκδήλωση των Ιερών Δραμάτων[2] της ατέρμονης εξελικτικής πορείας του θείου Απείρου (της Φύσεως) είναι τέλος ο νόμος της κινήσεως της Δυάδας των Πυθαγορείων. Συνεπώς η εκδήλωση του Πατρός υπάρχει τόσο στην προ της εκπορεύσεως της Φύσεως κατάσταση (το Χάος) όσο και σε όλες τις εξελικτικές βαθμίδες της Φύσεως. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει στο Χάος ως η τάση προς μεταβολή η οποία προκάλεσε την εκπόρευση της Φύσεως εκ του Χάους. Υπάρχει στην Φύση ως νόμος της κινήσεως στα άτομα της Ατομικής ουσίας (υλικής ουσίας) της Φύσεως. Εκ του Πατρός εκδηλώνεται ο Νόμος της Παραγωγικότητας ο οποίος αποτελεί το θεμέλιο της εκδηλώσεως όλων των νόμων της Φύσεως και της προς τα πρόσω πορείας ολοκλήρου της Φύσεως. Ο Νόμος της Παραγωγικότητας είναι εκείνος ο οποίος καθιστά την Φύση άπειρη και ατελεύτητη στις ενέργειες της. Με την δράση αυτού του νόμου κάθε ενέργεια της Φύσεως γίνε­ται το αίτιο εκ­δήλω­σης και λει­τουργίας άλλων εκδη­λώσεων και λειτουργιών της με­γαλύτε­ρης δυναμικότη­τας. Στην δράση αυτού του νόμου οφείλο­νται τα πα­ράγωγα των πρωταρχικών νόμων. Επίσης στην δράση αυτού του νό­μου οφεί­λεται το ατελεύτητο της ύπαρξης και λει­τουργίας των αϊδίων ουσιών της Φύσεως και συνεπώς του θείου Απεί­ρου.

Η ΜΗΤΗΡ είναι η δύναμη η οποία προκάλεσε την εκδήλωση του Αυθύπαρκτου Αρχικού Αιτίου και έφερε στο Είναι του το Χάος και ακολούθως εκ του Χάους την Φύση, είναι η εκδήλωση του απείρου φαινομένου ΚΑΛΟΥΣ του μεγάλου Παντός (της Φύσεως) ως και του κάλους των κόσμων και των μορφών του και η εκδήλωση της αέναης ΖΩΗΣ του θείου Απείρου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του Είναι των Ιερών Δραμάτων της ατέρμονης εξελικτικής πορείας του θείου Απείρου είναι τέλος ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ της Δυάδας των Πυθαγορείων. Συνεπώς η δράση της Μητρός υπάρχει τόσο στην προ της εκπορεύσεως της Φύσεως κατάσταση (το Χάος) όσο και σε όλες τις εξελικτικές βαθμίδες της Φύσεως. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει στο Χάος ως η δύναμη που προκαλεί την τάση προς μεταβολή για την εκπόρευση της Φύσεως εκ του Χάους. Υπάρχει στην Φύση ως ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ στα άτομα της Ατομικής ουσίας (υλικής ουσίας) της Φύσεως. Εκ της Μητρός εκδηλώνονται όλες οι μορφές της φύσεως και το άπειρο φαινόμενο κάλος αυτών των μορφών. Ένας εκ των σημαντικότερων Νόμων της Φύσεως είναι ο νόμος της μορφής ο οποίος αποτελεί το θεμέλιο της μορφικής υποστάσεως της Φύσεως τόσο της υλικής όσο και της πνευματικής. Χωρίς την μορφική του υπόσταση το Σύμπαν δεν θα μπορούσε να εκδηλώσει ούτε το άπειρο φαινόμενο κάλος του, ούτε τα ιερά δράματα της εξελικτικής του πορείας και τέλος ούτε τον σκοπό και προορισμό του μέσω της προς τα πρόσω πορείας του. Από την Μητέρα απορρέει η έννοια του κάλους της Φύσεως τόσο της εξωτερικής εμφανίσεως των μορφών όσο και των εσωτερικών δυνάμεων αυτών. αλλά τι είναι κάλος;  Κάλλος έχει η μορφή εκείνη της οποίας τα μέρη αποτελούν αρμονίαν προς το σύνολον της. Η απόλυτη έννοια του Κάλους είναι αποτέλεσμα της αρμονικής συλλειτουργίας των εσωτερικών δυνάμεων της μορφής και προς την εξωτερική αυτής.

Ο ΠΑΤΗΡ (νόμος της Κινήσεως) και η ΜΗΤΗΡ (νόμος της Ζωής) εκδηλώνονται στο θείο Άπειρο σε μια αιωνίως αδιάσπαστη μεταξύ τους σύζευξη και συνιστούν το άπειρο πλήθος των ΑΤΟΜΩΝ της Ατομικής Ουσίας της Φύσεως. Γι’ αυτό η Ατομική Ουσία της Φύσεως χαρακτηρίστηκε από τους μύστες των αρχαίων μυστηρίων Θεία Αγάπη διότι μεταξύ των δύο στοιχείων της Κινήσεως (του Πατρός) και Ζωής (της Μητρός) εκδηλώνεται πράξη αγάπης η οποία καθίσταται και η αιτία της εκκολάψεώς όλων των μορφών και των νόμων της Φύσεως.

Η Ατομική Ουσία, ως εκ της φύσεώς της, είναι δίφυλη έχουσα εν εκδηλώσει τους νόμους της Κινήσεως (δράση του Πατρός) και της Ζωής (δράση της Μητρός) ταυτόχρονα. Γι’ αυτό οι Πυθαγόρειοι την χαρακτήρισαν Μονάδα δύο ή Δυάδα και επειδή το πλήθος των ατόμων αυτής της ουσίας δεν δύναται να προσδιοριστεί (δηλαδή είναι άπειρο) την χαρακτήρισαν επιπλέον ως Αόριστη Δυάδα. Η Αόριστη Δυάδα είναι η Ατομική ή Μεριστή Ουσία η οποία με το Είναι([3]) της αποτελεί­ την ΥΛΙΚΗ (σε πρώτη προσέγγιση) ουσία της Φύσεως. Οι Πυθαγόρειοι χαρακτήριζαν την Αόριστη Δυάδα ως άρτιο και άπειρο αριθμό γιατί η ουσία αυτή και οι παράγωγοι εξ αυτής νόμοι συνιστούν το άπειρο πλήθος των αρτίων αριθμών (Μονάδων) της Πυθαγορείου αριθμολογίας. Η αόριστη Δυάδα είναι η μητέρα των κό­σμων, το θήλυ της δη­μιουρ­γίας και ο παθητικός πα­ράγων των κό­σμων γιατί υπόκει­ται στις ενεργητι­κές επιδράσεις της άλλης ουσίας της Συνε­χούς προκειμένου να συ­γκροτη­θούν οι μορφές.

Η ουσία αυτή χαρακτηρίζεται ως αΐδιος([4]) δηλαδή ουσία μη έχουσα αρχή και τέλος γιατί εκπορεύτηκε εκ του Χάους, που σημαίνει ότι δεν έχει αρχή (αφού και το Χάος θεωρείται ότι δεν έχει αρχή) και δεν έχει τέλος γιατί μετά την έξοδό της εκ του Χάους οι δυναμικότητές της συνεχώς και απείρως αυξάνουν (χωρίς τέλος). Τα Άτομα της αΐ­διας ατομικής ουσίας ο Σπ. Νάγος τα χαρακτη­ρί­ζει ως «αφ’ εαυτών αεί κινούμενα και ζώ­ντα Είναι». Δηλαδή τα χαρακτη­ρί­ζει ως υπάρ­ξεις (Είναι) οι οποίες από μό­νες τους (αφ’ εαυ­τών) και ατελεύτητα (αεί) έχουν και θα έχουν εκδηλω­μένους τους Νόμους της Κινή­σεως (κινούμενα) και της Ζωής (ζώντα). Τα Άτομα της ατομικής ουσίας δεν έχουν συνέ­χεια (δηλαδή άμεση σύνδεση) προς την συνεχή ουσία του Απεί­ρου αλλά απλώς βρί­σκονται εντός της συνε­χούς ου­σίας με την οποία συλλειτουργούν και αλληλεπιδρούν.

Ο Νόμος της Κινήσεως του Ατόμου της Ατομικής Ουσίας εκδηλώνεται ως τάση προς μετατόπιση στο χώρο και ως στροβιλισμός των υλικών μορφών του απείρου. Ο Νόμος της Ζωής του Ατόμου της Ατομικής Ουσίας είναι αυτός που εμφανίζει την εκδήλωση της υπάρξεως των Ατόμων της Ατομικής Ουσίας στην Φύση. Οι Νόμοι της Κινήσεως και της Ζωής εκδηλώνονται ως συστολή και διαστολή. Δια της διαστο­λής το Άτομο της ατομικής ουσίας εκδηλώνει διαρκώς και νέες δυνάμεις, ενώ δια της συστολής τείνει να διατηρήσει τις δυνάμεις του που έχει εκδηλώσει. Η διαστολή και η συστολή του Ατόμου λαμβάνει την έννοια της έλ­ξεως αλλά και της απώσεως αντίστοιχα στις μορφές στις οποίες συμμε­τέχει.

Τα Άτομα της ατομικής ουσίας νοούνται ως στιγ­μές (δηλαδή ως μα­θηματικά σημεία χωρίς δια­στάσεις) και έχουν κέντρο και πε­ριφέρεια. Κέντρο είναι η δύναμη του ατόμου και έχει ως πρωταρχική του εκδήλωση τον Νόμο της Κινή­σεως ενώ Πε­ριφέρεια είναι αυτό τούτο το Είναι του ατό­μου δη­λαδή αυτό που εμφανίζει την εκδηλωμένη ύπαρξή του στην Φύση και το οποίο Είναι έχει την έννοια του Νόμου της Ζωής([5]). Με την δράση του Νόμου της Κινήσεως από το Είναι του Ατό­μου (Νό­μος της Ζωής) έχουμε την εκδήλωση ενός νέου νόμου, του Νόμου της Θερ­μότητας. Η Θερμότητα αποτελεί την φυγόκε­ντρο*([6]) δύναμη του ατό­μου, ενώ η Κίνηση αποτελεί την κε­ντρο­μόλο* δύναμή του. Η ισόρ­ροπη δράση αυτών των Νόμων της Κινή­σεως και Ζωής, με την συμ­βολή του Νόμου της Ενεργείας της συνεχούς ουσίας αποτε­λούν το κέντρο ισορ­ρο­πίας των κόσμων και των καθέ­καστα μορ­φών τους.

Η λέξη Άτομο της ατομικής ουσίας δεν ταυτί­ζεται εν­νοιολο­γικά με τα γνωστά μας από την φυ­σική άτομα (ή στοιχεία) ούτε με τα στοιχειώδη σωματίδια των ατόμων (ηλε­κτρόνια, πρωτόνια κλπ). Επίσης δεν είναι γνωστό ποια σχέση έχουν τα Άτομα της ατομικής ου­σίας (τα οποία, ως φαίνεται, η επιστήμη δεν τα έχει ανακαλύ­ψει ακόμα) με τα κουώρκς που είναι οι δομικοί λίθοι των στοιχειω­δών σωματιδίων και τα οποία η επιστήμη ανακά­λυψε σχετικά πρόσφατα. Τα αναφερόμενα στο κείμενο Άτομα της ατομικής ουσίας ή κατ άλλους «Άτομα των φιλοσό­φων» είναι τα στοιχειώδη δομικά στοιχεία όλων των υλι­κών υποστάσεων του Σύ­μπα­ντος και το σύνολο αυτών των ατόμων είναι αυτό που στο κεί­μενο χαρακτηρί­ζε­ται ως ατομική ή μεριστή ουσία. Τα Άτομα αυτά της ατομικής ουσίας είναι πραγματικά άτμητα ενώ τα άτομα που μας είναι γνωστά από την φυσική διασπώνται. Συνεπώς δεν υπάρχει καμιά ταύτιση των Ατόμων της Ατομικής (ή μεριστής κατά Πλάτωνα) Ουσίας.

Με την εκδήλωση της ατομικής ουσίας εκ του Χάους προκαλείται η εκδήλωση της άλλης ουσίας της Συνεχούς (ή αμέριστης κατά Πλάτωνα) ουσίας ή Μονάδος των Πυθαγορείων. Συνεπώς η εκδήλωση της Συνεχούς ουσίας στην Φύση είναι μεταγενέστερη της εκδηλώσεως της Ατομικής ουσίας.

Ο ΥΙΟΣ

Ο ΥΙΟΣ είναι δράση του Αυθύπαρκτου Αρχικού Αίτιου ώστε να εκδηλωθεί το Χάος, είναι η δράση της τάσεως προς μεταβολή της ουσίας της ουσίας του Χάους προς εκδήλωση της Φύσεως, είναι ο συνθετικός και αποσυνθετικός Λόγος των μορφών του μεγάλου Παντός και συνεπώς ο ατελεύτητα μεταμορφωτικός Λόγος αυτών, είναι η θειοτάτη ΕΝΕΡΓΕΙΑ του θείου Απείρου η οποία έχει ως αποτέλεσμα την δράση προς εκδήλωση των Ιερών Δραμάτων της ατέρμονης εξελικτικής πορείας του θείου Απείρου είναι τέλος ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της Μονάδας των Πυθαγορείων. Εκ των προαναφερθέντων συνάγεται ότι η δράση του Υιού υπάρχει τόσο στην προ της εκπορεύσεως της Φύσεως κατάσταση (το Χάος) όσο και σε όλες τις εξελικτικές βαθμίδες της Φύσεως. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει στο Χάος ως η δράση που προκαλεί η τάση προς μεταβολή και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εκπόρευση της Φύσεως εκ του Χάους. Υπάρχει στην Φύση ως ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ο οποίος με την δράση στα άτομα της Ατομικής ουσίας (υλικής ουσίας) της Φύσεως προκαλεί αλλά και συμμετέχει στην συγκρότηση των Μορφών, αλλά και την αποσύνθεση αυτών ως και την εκ νέου σύνθεση αυτών σε νέες εντελέστερες μορφές διότι αυτός είναι ο σκοπός της Φύσεως δηλαδή εκδηλώνεται (όπως προαναφέρθηκε) ως ο συνθετικός και αποσυνθετικός λόγος των μορφών και συνεπώς ο αιώνια μεταμορφωτικός λόγος αυτών. Η εκπνευμάτωση της ύλης (πρώτο ιερό δράμα της εξελικτικής πορείας της Φύσεως) είναι αποτέλεσμα όχι μόνον της δράσεως του Υιού αλλά και της συμμετοχής του τόσο στον σχηματισμό της Ψυχής όσο και στην εξ αυτού συγκρότηση των οργανισμών των πνευματικών οντοτήτων. Το Πνεύμα και η εξέλιξή του οφείλεται στην δράση του Υιού.

Συνεπώς στην εκδηλωμένη Φύση ο Υιός (νόμος της Ενεργείας) ή Μονάδα των Πυθαγορείων εκδηλώνεται ως μια διαρκής δράση η οποία συνθέτει τα άτομα της ατομικής ουσίας προς σχηματισμό των μορφών του Απείρου και συνιστά την Μονάδα των Πυθαγορείων.

Η Μονάδα ή Μονάδα 3 είναι η αΐ­δια Συνεχής Ουσία η οποία με το Είναι της αποτελεί τον ουσιαστικό χώρο εντός του οποίου έρχονται για να ενεργήσουν τα Άτομα της ατο­μικής ουσίας. Οι Πυθαγόρειοι χαρακτήριζαν την Μονάδα ως περιττό και άπειρο αριθμό γιατί η ουσία αυτή και οι παράγωγοι εξ αυτής νόμοι συνιστούν το άπειρο πλήθος των περιττών αριθμών (Μονάδων) της Πυθαγορείου αριθμολογίας. Η Συνεχής Ουσία είναι ο πατέρας των κό­σμων, το άρρεν της δημιουργίας και ο ενεργητικός παράγων των κόσμων γιατί με τη δράση του επί της άλλης ουσίας της ατο­μικής προκαλεί την συγκρότηση των μορφών αλλά και την απο­σύνθεση αυτών, είναι δηλαδή ο Συνθετι­κός και Αποσυνθετικός Λόγος των μορφών και συνεπώς είναι ο ατελεύ­τητα Μεταμορφω­τικός Λόγος αυτών. Η Συνεχής (ή Αμέριστη) ουσία ή Μονάδα ή Μονάδα 3 ορίζε­ται ως το άπειρο περιέχον εντός του οποίου τα πά­ντα γίνο­νται και είναι συ­νεχής προς τον εαυτόν της, σε αντί­θεση με την άλλη ουσία την ατο­μική.

Την Συνεχή Ουσία οι Ορφικοί την αποκαλούσαν «αιθέρα» ή «αίεν εν» (το πάντοτε εν) δηλαδή το αμέριστο, ο Ησίοδος (που απηχούσε τις απόψεις των Ελευσινίων μυστηρίων) «έρωτα» για να καταδείξει την γο­νιμοποιό του ικανότητα, ο Ηράκλειτος και οι Στωικοί «Λόγο» με την έν­νοια του αιτίου.

Την αΐ­δια Συνεχή Ουσία ο Σπ. Νάγος την χαρακτηρίζει ως αφ’ εαυ­τού αεί εν συνεχεία ενεργούν Είναι δηλαδή την χαρακτηρίζει ως ύπαρξη (Είναι) η οποία από μόνη της (αφ’ εαυτής) και ατελεύ­τητα (αεί) έχει εκδηλωμένο τον Νόμο της Ενεργείας (ενεργούν) και η οποία εξασφαλίζει την συνέχεια του άπειρου.

Αλλά τι είναι η συ­νεχής ουσία μέσα στο Σύμπαν; Η απά­ντηση στο ερώτημα αυτό θα δοθεί περιγραφικά: Συνεχής ουσία εί­ναι: ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Λόγος της δη­μιουργίας και υπάρξεως των μορφών του απείρου, η Ανάγκη η οποία περικυ­κλώνει τον Κό­σμο (κατά τον Πυθαγόρα), την οποία ούτε οι Θεοί αντιμάχονται (κατά τον Πιττακό) και που όλα κατ’ ανάγκη γίνονται (κατά τον Δημόκριτο), είναι, τέλος, το πα­γκόσμιο Πυρ από το οποίο όλη η Φύση αναγεννάται.

Οι Έλληνες στα μυστήριά τους παρέστησαν την δράση του Υιού δια του Έρωτος εκ της δράσεως του οποίου γεννήθηκαν οι Θεοί, υπέρτατος των οποίων κατέστη ο Θεός Ζευς εκ κεφαλής του οποίου γεννήθηκε πάνοπλος η Θεά Αθηνά, Θεά της Σοφίας. Εξ αυτού συνάγεται ότι η ΣΟΦΙΑ προήλθε από την δράση του τρίτου στοιχείου της δημιουργίας.

Το Φως είναι η ζωηρότερη εκδήλωση του Αιτίου εκπορεύσεως του Σύμπαντος γι’ αυτό οι ΘΕΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΑ, ως δημιουργήματα του Αιτίου εκπορεύσεως του Σύμπαντος-ΦΩΤΟΣ, είναι ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

Η χριστιανική Αγία Τριάδα «ο Πατήρ, το Άγιο Πνεύμα και ο Υιός» είναι ολοφάνερο ότι  αναφέρεται στην ιερή τριάδα των Πυθαγορείων με μια μικρή, εκ πρώτης όψεως, διαφορά η οποία όμως είναι ουσιώδης. Δεν περιλαμβάνει την Μητέρα, προφανώς λόγω του υποβαθμίσεως της γυναικός γενικά στον χριστιανισμό, και την αντικατάστασή της με το «Άγιο» Πνεύμα. Αλλά το Πνεύμα, κατά τους Πυθαγορείους, είναι εκδήλωση του Υιού και συνεπώς η ονομασία της μίας υποστάσεως (του «αγίου» Πνεύματος) της τρισυπόστατης θεότητας ουσιαστικά την ταυτίζει με τον Υιό αποτελεί και την ουσιώδη διαφορά με την Ιερή Τριάδα των Πυθαγορείων. Έτσι στον χριστιανισμό η τρισυπόστατη θεότητα γίνεται ουσιαστικά δισυπόστατη γιατί περιλαμβάνει τον Πατέρα, τον Υιό και ως τρίτη υπόσταση την δράση του Υιού (το Άγιο Πνεύμα).

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΑΣ, πτυχιούχος φυσικής και νομικής σχολής παν/μίου Αθηνών με μεταπτυχιακό στα ηλεκτρονικά 


[1] Ο Νόμος της Μορφής έχει ως αποτέλεσμα την συγκρότηση και εμφά­νιση των υλικών σωμάτων και των όντων. Η Μονάδα 4, (ο Νόμος της Μορφής) είναι το άθροισμα των νό­μων του πρώτου τριγώνου των πρω­ταρχικών νόμων δη­λαδή είναι το άθροισμα της Δυάδας (μονάς 2) και της Μονάδας (μονάς 3) που σημαίνει: Μο­νάς 2 + Μο­νάς 3 = Μο­νάς 4 (με την ποιοτική τους έννοια γιατί με την ποσοτική τους έννοια, ως γνω­στόν, έχουμε: 2+3=5).

[2] ιδέ στο τεύχος 52 του ΙΧΩΡ «το μυστηριακό ιερό πυρ»

[3] Η λέξη είναι χρησιμοποιείται με τις εξής δύο έν­νοιες: α) Ως ρήμα με την συνήθη και γνωστή του έννοια. β) Ως ουσιαστικό με την έννοια ­εκδηλω­μένη ύπαρξη­. Όταν η λέξη αυτή αναφέρεται σε ένα  κείμενο με την δεύτερή της έννοια τότε γράφεται με το πρώτο γράμμα της κεφαλαίο (Είναι) ή με όλα  τα γράμματά της κεφαλαία.

[4] η λέξη «αΐδιος» σημαίνει αιώνιος  δηλαδή μη έχων αρχή και τέλος.

[5]   Η λέξη «ζωή», στην προκειμένη περίπτωση, έχει την ευρύτερη έννοια της υπάρξεως και όχι την έννοια που δίνει η βιολογία.

[6]  Οι όροι “φυγόκεντρη* δύναμη & κεντρομόλα* δύναμη”  (που για λόγους διακρίσεως γράφονται με ένα αστεράκι στο τέλος) δεν έχουν ακριβώς την έννοια που δίδεται στη φυσική αλλά εννοούν την προς τα έσω ή προς τα έξω εκδήλωση των αντίστοιχων νόμων.

Advertisements

Posted in ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ | Leave a Comment »

ΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Posted by lykofron στο 04/04/2011

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Πάρτε μία άνετη στάση έτσι ώστε να μην αισθάνεσαι ενόχληση σε κανένα σημείο του σώματός σου. (παύση).  Τώρα  πάρε μια βαθιά αναπνοή και καθώς θα εκπνέεις οραματίσου τον αριθμό 3 τρεις φορές….. Πάρε μια βαθιά αναπνοή και καθώς θα εκπνέεις οραματίσου τον αριθμό 2 τρεις φορές….. Πάρε μια βαθιά αναπνοή και καθώς θα εκπνέεις οραματίσου τον αριθμό 1 τρεις φορές….. Χαλάρωσε το δέρμα του προσώπου σου….. Χαλάρωσε τα χείλη σου….. Χαλάρωσε τα βλέφαρά σου….. Χαλάρωσε το δέρμα του κεφαλιού σου….. Νιώσε αυτή τη χαλαρότητα σαν ένα ζεστό κύμα να κατεβαίνει στους ώμους σου και κατόπιν σε όλο σου το σώμα μέχρι τις άκρες των δακτύλων των χεριών και των ποδιών σου….. 

Θα κατέβεις τώρα σε χαμηλότερο σημείο καθώς θα μετράω από το 10 προς το 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Χαλάρωσε τώρα το νευρικό σου σύστημα. …..  Χαλάρωσε τώρα τη διάνοια σου….. καμιά σκέψη δεν σε απασχολεί…..  ο νους σου είναι απόλυτα ήσυχος….. απόλυτα ήσυχος…..  απόλυτα ήσυχος….. Χαλάρωσε τώρα το μυϊκό σου σύστημα….. Χαλάρωσε τώρα όλα σου τα εσωτερικά όργανα….. Όλα σου τα όργανα λειτουργούν τώρα ήρεμα χαλαρωμένα….. Είσαι σε βαθιά χαλάρωση….. είναι μια πολύ υγιεινή κατάσταση. Απόλαυσε τώρα αυτήν την γαλήνη της βαθιάς χαλάρωσης, καθώς τίποτε δεν σε απασχολεί. (παύση).  

Πάρε μια βαθιά αναπνοή με το ρυθμό που εσύ θέλεις και να αισθάνεσαι ότι κατά την εκπνοή βγαίνει από μέσα σου μαζί με τον αέρα όλη η ένταση που έχει το σώμα σου. (παύση).

Πάρε άλλη μια βαθιά αναπνοή με το ρυθμό που εσύ θέλεις και να αισθάνεσαι ότι κατά την εκπνοή βγαίνει από μέσα σου κάθε σκέψη και κάθε έγνοια. (παύση).

Πάρε άλλη μια βαθιά αναπνοή με το ρυθμό που εσύ θέλεις και να αισθάνεσαι ότι κατά την εκπνοή βυθίζεσαι σε μια βαθιά γαλήνη, αισθάνεσαι να σε τυλίγει μια απέραντη ευτυχία. (παύση).

ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ

Είναι καλοκαίρι. Βρίσκεσαι μέσα σε ένα λιβάδι γεμάτο αγριολούλουδα και χαμηλούς θάμνους. Προχωράς προς την κατηφορική πλευρά του λιβαδιού ανάμεσα στα πολύχρωμα λουλούδια και τους καταπράσινους θάμνους. Ο αέρας είναι δροσερός και αρωματισμένος με το άρωμα των λουλουδιών. Μπροστά σου είναι η ανατολή. Ο ήλιος, που μόλις έχει ανατείλει, έχει ένα γλυκό χρυσοκίτρινο φως και σε λούζει στο πρόσωπο και ολόκληρο το σώμα σου.

Βλέπεις τις αχτίδες του να περνούν μέσα από το σώμα σου και να το καθαρίζουν από ξένη προσβολή, βλέπεις τώρα το σώμα καθαρό και σε πλήρη υγεία. Είσαι απόλυτα υγιής το ανοσοποιητικό σου σύστημα ισχυροποιείται και γίνεται πανίσχυρο, τίποτε πλέον δεν είναι ικανό να σε προσβάλει. Είσαι απόλυτα υγιής, απόλυτα υγιής, απόλυτα υγιής, (παύση).

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Τώρα θα επανέλθεις στο επίπεδο Β την πλήρη συνειδητότητά σου καθώς θα μετράω από το ένα έως το πέντε:  1 (μικρή παύση), 2 (μικρή παύση), 3 (μικρή παύση), στο πέντε θα επανέλθεις στο επίπεδο Β της εγρήγορσης, 4 (μικρή παύση) 5 είσαι στο επίπεδο της εγρήγορσης  

Posted in ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΠ | Leave a Comment »

ΓΙΟΓΚΑ ΝΙΝΤΡΑ 1

Posted by lykofron στο 04/04/2011

ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Παρακαλώ ετοιμασθείτε για τη Γιόγκα Νίντρα. Ξαπλώστε με την πλάτη σας στο πάτωμα και πάρτε τη στάση που ονομάζεται Σαβάσανα. Στη στάση αυτή το σώμα πρέπει να είναι ίσιο από το κεφάλι μέχρι τα δάκτυλα των ποδιών, στα ποδιά ελαφρώς ανοικτά, τα μπράτσα κοντά στο σώμα, και οι παλάμες στραμμένες προς τα πάνω. (παύση). Τακτοποιείστε τα πάντα, το σώμα, τη στάση και τα ρούχα μέχρι που να νιώθετε τέλεια άνεση. Κατά τη διάρκεια της Γιόγκα Νίντρα δεν πρέπει να γίνει καμιά κίνηση, καμιά απολύτως σωματική κίνηση. (παύση). Κλείστε: τα μάτια σας και κρατείστε τα καλά κλεισμένα μέχρι να σας πω να τα ανοίξετε. Πάρτε μία βαθιά αναπνοή και, καθώς εκπνέετε, νιώστε ότι όλες οι φροντίδες και οι ανησυχίες της ημέρας φεύγουν οπό μέσα σας. (παύση).

Στην άσκηση που ακολουθεί πρόκειται να αναπτύξετε. στο σώμα το αίσθημα της χαλάρωσης. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε κινήσεις να χαλαρώνετε σκόπιμα τους μυς, αλλά μόνο να αναπτύξετε το αίσθημα της χαλάρωσηr. (παύση). Είναι σαν το αίσθημα που έχετε ακριβώς πριν κοιμηθείτε… όταν η χαλάρωση γίνει βαθιά έρχεται ο ύπνος, αλλά πρέπει να προσπαθήσετε vα παραμείνετε απόλυτα ξύπνιοι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρτε τώρα την εξής απόφαση, δεν θα κοιμηθώ, θα μείνω ξύπνιος σε όλη τη διάρκεια της άσκησης. (παύση). Στη Γιόγκα Νίντρα εργάζεσθε πάνω στα επίπεδα της ακοής και της επίγνωσης και το μόνο σημαντικό πράγμα είναι να ακολουθείτε τη φωνή του εκπαιδευτή. (παύση). Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε λογική επεξεργασία η να αναλύσετε τις οδηγίες γιατί αυτό θα εμποδίσει τη νοητική σας χαλάρωση. Ακολουθείστε μόνο τη φωνή με πλήρη προσοχή και αίσθημα, και αν κάπου – κάπου έρχονται σκέψείς να σας ταράξουν, μην ανησυχείτε και συνεχίστε την άσκηση. (παύση). Αφήστε τον εαυτό σας να γίνει ήρεμος και σταθερός… όταν κάνετε την άσκηση μόνοι σας να αφήνετε πάντα πέντε λεπτά γι’ αυτό το σκοπό. Μην αρχίζετε πολύ απότομα. . (παύση).

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Τώρα δημιουργείστε ένα αίσθημα εσωτερικής χαλάρωσης σ’ ολόκληρο το σώμα… Συγκεντρωθείτε στο σώμα και αντιληφθείτε τη σημασία της απόλυτης ακινησίας. (παύση). Αναπτύξτε την επίγνωση τού σώματος από την κορυφή τον κεφαλιού μέχρι τις άκρες των δαχτύλων των ποδιών και πείτε νοητικά Ο-Ο-Ο-Μ-Μ-Μ. Ιlαύση. Απόλυτη ακινησία και απόλυτη επίγνωση ολοκλήρου του σώματος… πείτε Ο-Ο-Ο-Μ-Μ-Μ. (παύση). Συνεχίστε την επίγνωση ολοκλήρου του σώματος… ολοκλήρου του σώματος… ολοκλήρου του σώματος… Μεγάλη παύση. Συνειδητοποιείστε ότι πρόκειται να κανετε Γιόγκα Νίντρα, πείτε νοητικά στον εαυτό σας: Έχω επίγνωση… πρόκειται να κάνω Γιόγκα Νίντρα,… επαναλάβετε το ξανά. (παύση).

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΟΓΚΑ ΝΙΝΤΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΩΡΑ. (παύση).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αύτή τη στιγμή πρέπει να πάρετε την απόφασή σας. (παύση). Η απόφαση θα πρέπει να είναι πολύ απλή… προσπαθήστε να την ανακαλύψετε φυσικά. Πρέπει να διαμορφώσετε μια απόφαση που θα την λετε σ’ αυτό το σημείο. (παύση). Θα πρέπει να είναι μία σύντομη, θετική πρόταση σε απλή γλώσσα… πού θα λέγεται με επίγνωση, αίσθημα και έμφαση τρεις φορές. (παύση). Η απόφαση πού παίρνετε στη Γιόγκα Νίντρα θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε στη ζωή σας. (παύση).

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ

Αρχίζουμε με περιφορά της συνειδητότητας… περιφορά της επίγνωσης, κάνοντας ένα ταξίδι στα διάφορα μέρη του σώματος. Η επίγνωση πρέπει να κινηθεί από μέρος σε μέρος όσο πιο γρήγορα γίνεται παρακαλώ επαναλάβατε το μέρος νοητικά και ταυτόχρονα συνειδητοποιείστε αυτό το μέρος του σώματος. Κρατεlατε άγρυπνη την προσοχή σας αλλά κατά κανένα τρόπο μην συγκεντρώνεστε πολύ έντονα. Συνειδητοποιείστε το δεξί χέρι. (παύση).

(δεξιά πλευρά)

Αντίχειρας δεξιού χεριού, δεύτερο δάχτυλο, τρίτο δάχτυλο, τέταρτο δάχτυλο, πέμπτο δάχτυλο, παλάμη συνειδητοποιείστε την παλάμη καρπός, αγκώνας, ώμος, μασχάλη, δεξιά μέση, δεξιός μηρός, γόνατο, γάμπα, αστράγαλος, φτέρνα, πέλμα του δεξιού ποδιού, μεγάλο δάχτυλο, δεύτερο δάχτυλο, τρίτο δάχτυλο, τέταρτο δάχτυλο, πέμπτο δάχτυλο…

(Αριστερή Πλευρά)

Συνειδητοποιείστε τον αντίχειρα του αριστερού χεριού δεύτερο δάχτυλο, τρίτο δάχτυλο, τέταρτο δάχτυλο, πέμπτο δάχτυλο, αριστερή παλάμη, καρπός, αγκώνας, ώμος, μασχάλη, αριστερή μέση, αριστερός μηρός, γόνατο, γάμπα, αστράγαλος, φτέρνα, πέλμα αριστερού ποδιού, μεγάλο δάχτυλο, δεύτερο δάχτυλο, τρίτο δάχτυλο, τέταρτο δάχτυλο, πέμπτο δάχτυλο…

(πίσω μέρος)

Τώρα πηγαίνετε στην πλάτη. Συνειδητοποιείστε τη δεξιά ωμοπλάτη, την αριστερή ωμοπλάτη… το δεξιό γλουτό, τον αριστερό γλουτό… τη σπονδυλική στήλη… ολόκληρη την πλάτη μαζί…

(εμπρός μέρος)

Τώρα πηγαίνετε στην κορυφή του κεφαλιού. Κορυφή τον κεφαλιού, μέτωπο, και οι δύο κρόταφοι, το δεξιό φρύδι, το αριστερό φρύδι, ο χώρος μεταξύ των φρυδιών, το δεξιό μάτι, το αριστερό μάτι, το δεξιό αυτί, το αριστερό αυτί, το δεξιό μάγουλο, το αριστερό μάγουλο, η μύτη, η άκρη της μύτης, το επάνω χείλος, το κάτω χείλος, το σαγόνι, ο λαιμός, το δεξιό στήθος, το αριστερό στήθος, το μέσο του στήθους, ο αφαλός, η κοιλιά…

(κυριότερα μέρη)

Ολόκληρο το δεξιό πόδι… ολόκληρο το αριστερό πόδι… και τα δύο πόδια μαζί. Παύση. `Ολόκληρο το δεξιό χέρι… ολόκληρο το αριστερb χέρι… και τα δύο χέρια μαζί. (παύση). Ολόκληρη η πλάτη, oί γλουτοί, η σπονδυλική στήλη, oι ωμοπλάτες… ολόκληρο το εμπρός μέρος, κοιλιά, στήθος… ολόκληρο το πίσω και έμπρbς μέρος… μαζί… ολόκληρο τb κεφάλι… μαζί… ολόκληρο το σώμα… μαζί… ολόκληρο το σώμα… μαζί.

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΓΥΡΟΥΣ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Παρακαλώ μην κοιμάστε… διατηρείστε πλήρη επίγνωση… όχι ύπνος… όχι κίνηση. (παύση). ολόκληρο το σώμα στο πάτωμα, συνειδητοποιείστε το σώμα σας ξαπλωμένο στο πάτωμα. (παύση). Το σώμα σας είναι ξαπλωμένο στο πάτωμα, δεtτε το σώμα σας ξαπλωμένο τελείως ακίνητο στο πάτωμα… σ’ αυτή την αίθουσα. Οραματιστείτε αυτό το γεγονός στο νου σας. (Μεγάλη παύση).

ΑΝΑΠΝΟΗ

Συνειδητοποιείστε την αναπνοή σας. (παύση). Νιώστε τη ροή της αναπνοής σας μέσα και έξω από τα πνευμόνια σας. (παύση). Μην προσπαθείτε να αλλάξετε ρυθμό, η αναπνοή είναι φυσική, αυτόματη… δεν την κανετε εσείς, δεν υπάρχει προσπάθεια. Ιlαύση. Διατηρείστε την επίγνωση της αναπνοής σας, συνεχίστε, συνεχίστε.. πλήρης επίγνωση της αναπνοής. (Μεγάλη παύση).

Τώρα συγκεντρώστε την επίγνωση σας στην κίνηση της περιοχής του αφαλού σας…  συγκεντρωθείτε στις κινήσεις του αφαλού σας. (παύση). Ο αφαλός ανασηκώνεται και πέφτει ελαφρά με κάθε αναπνοή, με κάθε αναπνοή εκτείνεται και συστέλλεται… συγκεντρωθείτε σ’ αύτή την κίνηση σε συγχρονισμό με την αναπνοή σας. (παύση). Συνεχίστε να το κανετε, βεβαιατeεϊτε ότι το κανετε με επίγνωση. (Μεγάλη παύση).Τώρα θα αρχίστε να μετράτε τις αναπνοές σας προς τα πίσω από το 27 μέχρι το l, ως έξής: 27 σήκωμα αφαλού, 27 πέσιμο αφαλού, 26 σήκωμα αφαλού, 26 πέσιμο αφαλού, κλπ. Να λετε τις λέξεις και τους αριθμούς νοητικά στον έαυτό σας καθώς μετράτε τις αναπνοές σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν κανετε λάθη, Αν γίνει λάθος πρέπει να πάτε πίσω στο 27 και να αρχίσετε το μέτρημα από το 27 στο 1. Αρχίστε τώρα το μέτρημα. (Μεγάλη παύση).

Τώρα σταματήστε να μετράτε την αναπνοή του αφαλού και στρέψτε την προσοχή, σας στο στήθος. παρακαλώ στο στήθος. (παύση). Το στήθος σηκώνεται και πέφτει απαλά με κάθε αναπνοή, συνειδητοποιείστε το. (παύση). Συνεχίστε να συγκεντρώνεστε στην κίνηση του στήθους και αρχίστε να μετράτε προς τα πίσω από το 27 στο 1, με τον ίδιο τρόπο όπως πριν… 27 σήκωμα στήθους, 27 πέσιμο στήθους, 26 σήκωμα στήθους, 26 πέσιμο στήθους, 25 σήκωμα στήθους, 25 πέσιμο στήθους κλπ. Επαναλαμβάνετε πάλι τις λέξεις και τους αριθμούς νοητικά στον εαυτό σας καθώς μετράτε. (Μεγάλη παύση).Όχι λάθη, αν κανετε λάθος πρέπει να γυρίσετε πίσω και ν’ αρχίσετε πάλι από το 27. (Μεγάλη παύση). Συνεχίστε να μετράτε από το 27 μέχρι το 1, συνεχίστε την άσκηση, μέτρημα και επίγνωση, επίγνωση και μέτρημα. (Μεγάλη παύση).

Σταματήστε το μέτρημα της αναπνοής του στήθους και μεταφέρετε την επίγνωση σας στο λαιμό, παρακαλώ μεταφερθείτε στο λαιμό. (παύση). Συνειδητοποιείστε την αναπνοή σας να μπαίνει και να βγαίνει από το λαιμό σας… συνειδητοποιείστε το. (παύση). Συγκεντρωθείτε στην κίνηση της αναπνοής και αρχίστε να μετράτε προς τα πίσω από το 27 μέχρι το 1 με τον ίδιο τρόπο όπως πριν… έχετε πλήρη επίγνωση του μετρήματος και της αναπνοής. (Μεγάλη παύση). Παρακαλώ μη κοιμάστε, απλώς συνειδητοποιείστε τελείως το μέτρημα. (Μεγάλη παύση). Συνεχίστε την άσκηση, συνεχίστε να μετράτε τις αναπνοές σας στο λαιμό. (Μεγάλη παύση).

Σταματήστε να μετράτε και πηγαίνετε τώρα στα ρουθούνια… συνειδητοποιείστε την αναπνοή, πού μπαίνει και βγαίνει απ’ τα ρουθούνια σας. (παύση). Συγκεντρωθείτε πάνω στην κίνηση της αναπνοής και αρχίστε να μετράτε όπως πριν, τώρα το γνωρίζετε πολύ καλά, 27 εισπνοή, 27 εκπνοή. (Μεγάλη παύση). Παρακαλώ πλήρη επίγνωση, συνεχίστε το μέτρημα, όχι λάθη. (Μεγάλη παύση). Συνεχίστε την άσκηση, συνεχίστε. (Μεγάλη παύση).

ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Σταματήστε το μέτρημα και αφήστε την αναπνοή σας… ερχόμαστε τώρα στον οραματισμό (παύση). Στο μέρος πού ακολουθεί θα αναφερθεί ένας αριθμός διαφορετικών πραγμάτων κι εσείς θα πρέπει να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα όραμα αυτών των πραγμάτων σε όλα τα επίπεδα… αισθημάτων, επίγνωσης, συναισθήματος, φαντασίας, όσο πιο καλά μπορείτε (παύση).  Αν μπορέσετε να δείτε αυτό το όραμα, η χαλάρωσή σας προς το παρόν είναι πλήρης… και αν δεν μπορέσετε., χρειάζεστε λίγη ακόμα άσκηση (παύση).

Αναμμένο κερί… αναμμένο κερί… αναμμένο κερί… απέραντη έρημος… απέραντη έρημος… απέραντη έρημος… Αιγυπτιακή πυραμίδα… Αιγυπτιακή πυραμίδα:.. Αιγυπτιακή πυραμίδα… καταρρακτώδης βροχή… καταρρακτώδης βροχή… καταρρακτώδης βροχή… χιονισμένα βουνά… χιονισμένα βουνά… χιονισμένα βουνά… Ελληνικός ναός την ώρα της ανατολής… Ελληνικός ναός την ώρα της ανατολής… Ελληνικός ναός την ώρα της ανατολής… φέρετρο δίπλα σε τάφο… φέρετρο δίπλα σε τάφο… φέρετρο δίπλα σε τάφο… πουλιά πού πετούν στο ηλιοβασίλεμα… πουλιά πού πετούν στο ηλιοβασίλεμα… πουλιά πού πετούν στο ηλιοβασίλεμα… κόκκινα σύννεφα που τρέχουν… σταυρός πάνω σε μια εκκλησία… σταυρός πάνω σε μια εκκλησία σταυρός πάνω σε μια εκκλησία… αστέρια τη νύκτα… αστέρια τη νύκτα… αστέρια τη νύκτα… πανσέληνος… πανσέληνος… πανσέληνος… χαμογελαστός Βούδας… χαμογελαστός Βούδας… χαμογελαστός Βούδας… .,.. Θαλάσσια αύρα… .,.. Θαλάσσια αύρα… Θαλάσσια αύρα… κύματα πού σπάνε σε μια έρημη αμμουδιά… κύματα πού σπάνε σε μια έρημη αμμουδιά… κύματα πού σπάνε σε μια έρημη αμμουδιά… απέραντη ανήσυχη Θάλασσα… απέραντη ανήσυχη Θάλασσα… απέραντη ανήσυχη Θάλασσα… . (Μεγάλη παύση).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τώρα είναι καιρός να επαναλάβετε την απόφαση σας… επαναλάβετε την ίδια απόφαση πού πήρατε στην αρχή της άσκησης, αυτήν την ίδια, μην την αλλάζετε… επαναλάβετε την απόφαση τρεις φορές με πλήρη επίγνωση και αίσθημα. (παύση).

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Χαλαρώστε κάθε προσπάθεια, στρέψτε το νου σας προς τα έξω και συνειδητοποιείστε την αναπνοή σας… συνειδητοποιείστε τη φασική αναπνοή. (παύση). Επίγνωση ολόκληρου του σώματος και επίγνωση της αναπνοής. (παύση). Το σώμα σας είναι ξαπλωμένο, χαλαρωμένο στο πάτωμα… και αναπνέετε ήρεμα και αργά. . (παύση). Αναπτύξτε επίγνωση του σώματος σας από την κορυφή τού κεφαλιού μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών και πείτε νοητικά Ο-Ο-Ο-Ο-Μ-Μ-Μ. (παύση). Επαναλάβετε νοητικά το ΟΟ-Ο-Μ-Μ-Μ δύο ακόμα φορές. (παύση). Συνειδητοποιείστε το πάτωμα και τη σzάση τού σώματος σας, που είναι. ξαπλωμένο στο πάτωμα… οραματισθείτε την αίθουσα γύρω σας, συνειδητοποιείστε το περιβάλλον σας. (παύση). Μείνετε ξαπλωμένοι ήρεμα για λίγο και κρατείστε τα μάτια σας κλειστά. (παύση). Αρχίστε να κινείτε το σώμα σας και να τεντώνεστε. Παρακαλώ, με την ησυχία σας, μη βιάζεστε. (παύση). Όταν είστε σίγουροι ότι είστε τελείως ξύπνιοι, ανασηκωθείτε αργά και ανοίξτε τα μάτια σας. Η άσκηση της Γιόγκα Νίντρα τελείωσε. Χάρι «Ομ Τατ Σάτ.

Posted in ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΠ | Leave a Comment »

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΟ ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ

Posted by lykofron στο 04/04/2011

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΟ «ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ», Αριστοτέλους 36, 1ος όροφος, Αθήνα 8ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σάββατο 9 Απριλίου, ώρα 20.30 Ευάγγελος Μπεξής, «Οι Βωμοί στην Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και η τοπογραφία της αθηναϊκής αρχαίας Αγοράς»

Σάββατο 16 Απριλίου, ώρα 20.30 Γιώργος Τσαγκρινός, «Η έννοια του Ελέους στην Ελληνική Θρησκευτικότητα»

Κυριακή 17 Απριλίου Ημερήσια εκδρομή στον Ακροκόρινθο και συνεορτασμός των «Χαρισίων – Αφροδισίων» με το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών

Σάββατο 30 Απριλίου, ώρα 20.30 Δρ Λεωνίδας Μπίλλης, «Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ ατόμων – ομάδων»

Σάββατο 7 Μαϊου, ώρα 20.30 Μηνάς Παπαγεωργίου, «Το πολυθεϊστικό παρελθόν του Ιουδαϊσμού»

Σάββατο 14 Μαϊου, ώρα 20.30 Αιμιλία Ματθέ – Βλαχούλη, «Ελληνική Εθνική Θρησκεία – Θεολογία και Πράξις: ο Θεός Ποσειδών»

Σάββατο 21 Μαϊου, ώρα 20.30 Γιάννης Μπαντέκας, «Ο ποταμός Θεός Ιλισσός»

Posted in ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Leave a Comment »

Ο Πρώτος ευαγγελισμός

Posted by lykofron στο 02/04/2011

Η φτερωτή Νίκη πλησίασε την ανυποψίαστη θνητή και της μίλησε με παράξενα, προφητικά λόγια:

The Annunciation (1914) του John William Waterhouse (1849 - 1917). Το μοναδικό έργο του μεγάλου, ρομαντικού και κλασσικιστή ζωγράφου με αποκλειστικά χριστιανικό θέμα.

 «Μη φοβάσαι γυναίκα, γιατί μήνυμα χαρμόσυνο σου φέρνω από τον Πατέρα των ουρανών, πως επιλέχτηκες της ανθρωπότητας για να γεννήσεις τον Σωτήρα. Κάποιο βράδυ μέσα σε χρυσή βροχή, ο Θεός με του αγαπημένου σου τη μορφή θα σε επισκεφθεί κι ένα κύπελλο χρυσό θα σου δωρίσει. Τρείς μέρες ο Ήλιος δεν θα βγει κι ο σαρκικός του έρωτας μια νύχτα ατελείωτη θα σε σπέρνει, ο μέγας ήρωας για να συλληφθεί».

Ο Λυτρωτής, που μέσα σου θα σαρκωθεί, τη γη θα εξημερώσει, του κακού τα φίδια και του Τυφώνα τα εκτρώματα θα εξοντώσει, στον Άδη θα κατέβει, τον θάνατο θα νικήσει και τα τρία χρυσά μήλα της αιώνιας νεότητας θα δρέψει.
Κι αν και με πόνους αβάσταχτους λίγο πριν το τέλος θα βασανιστεί, έπειτα αθάνατος μέσα από τη φωτιά, στον ουρανό θα αναληφθεί και δίπλα στον Πατέρα του θα βασιλέψει.

Η γυναίκα: Η Αλκμήνη, κόρη του Ηλεκτρύωνα, γιού του Περσέα.
Ο Λυτρωτής: Ο σημαντικότερος πολιτισμικός ήρωας της Λευκής Φυλής, ο Ηρακλής των Ελλήνων. Τον αποκαλούσαν και Τριέσπερο γιατί χρειάστηκαν τρείς συνεχόμενες νύχτες γιά να συλληφθεί.
Ο κρίνος: Σε απουλική λήκυθο του 4ου αι. π.Χ. παριστάνεται η Αθηνά να προσφέρει … κρίνο στην Ήρα, που θηλάζει τον μικρό Ηρακλή.
Στην Αρχαία Θρησκεία βρίσκουμε βρίσκουμε από πήρε ο χριστανισμός τα πρώτυπά του, μας διδάσκει ο σπουδαίος, κλασσικός φιλόλογος Θαδαίος Ζελίνσκι (1859 – 1944).

Περισσότερα: http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=43782:2011-03-31-130000&catid=50:mathaino-tin-ellada&Itemid=337#ixzz1INtDTlpn

Posted in ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ | Leave a Comment »