ΛΥΚΟΜΙΔΗΣ

Φιλοσοφία, μυσταγωγία και επιστήμη

Archive for Ιουνίου 2011

Φυσικές Εορτές

Posted by lykofron στο 20/06/2011

Οι δυο ισημερίες (φθινοπωρινή και εαρινή) και οι δυο τροπές του Ηλίου (χειμερινή και θερινή) αποτελούσαν και αποτελούν ημέρες με ιδιαίτερη σημασία σ’ όλα τα μυσταγωγικά τάγματα που λειτούργησαν από αρχαιοτάτων χρόνων, γιατί γνώριζαν την ιδιαίτερη σημασία τους στην εξέλιξη των  ουσιών της Φύσεως. Οι γιορτές αυτές ονομάζονται «φυσικές γιορτές» επειδή συνδυάζονται με τα αντίστοιχα τέσσερα φυσικά γεγονότα, τις τροπές και τις ισημερίες, που αποτελούν τους τέσσαρες εξελικτικούς σταθμούς μέσα στον ετήσιο κύκλο της εξελικτικής πορείας των ουσιών της  Φύσεως.

Θείος Ορφέας ήταν ο πρώτος ο οποίος καθιέρωσε τον εορτασμό των φυσικών εορτών. Ο Θείος Ορφέας έζησε σε προϊστορική εποχή και συνεπώς δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα εκτός από την παράδοση περί της υπάρξεώς του και του έργου του. Υπήρξε ο πρώτος μέγας μυσταγωγός δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος του οποίου η διανόηση δια του μήκους των ακτίνων του έφθασε τα όρια των άλλων υπέρτερων κόσμων και άντλησε από εκεί την θεία γνώση, η οποία δίνει την δυνατότητα στα νοητικά όντα να εξελιχθούν και να εισέλθουν στους χώρους των αθανάτων και στην θεία μακαριότητα.

Στην σημερινή εποχή τα επίσημα εορτολόγια, όπως είναι γνωστό, περιλαμβάνουν θετές γιορτές (π.χ. τα Χριστούγεννα και το Πάσχα) που αντικατέστησαν τις αντίστοιχες φυσικές γιορτές και οι περισσότεροι τις γιορτάζουν χωρίς να γνωρίζουν την συμβολική τους σημασία. Σήμερα οι Φυσικές Γιορτές έχουν αξία και σημασία (και συνεπώς γιορτάζονται) μόνο απ’ όσους διαπνέονται από φυσιοκρατικές αντιλήψεις και αισθάνονται την ανάγκη να εκδηλώσουν μ’ αυτό τον τρόπο την λατρεία τους προς την θεία Φύση και να μετάσχουν, ανάλογα με τις δυνάμεις  τους, στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην Φύση για την επιτέλεση του θείου έργου και την επίτευξη του θείου σκοπού. Αλλά ποίο είναι το μυστήριο του θείου έργου της Φύσεως; Αν γνωρίζαμε κατά βάθος τους συντελεστές της δημιουργίας της μητρός Γης, τους συντελεστές της κινήσεως αυτής και τις σχέσεις που έχει με τα άλλα ουράνια σώματα, θα ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε τα αίτια των φαινομένων αυτών και τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Αλλά αυτό αποτελούσε την ιδεολογία των αρχαίων μυστηρίων, τα οποία γνώριζαν τους συντελεστές της δημιουργίας του ανθρωπίνου όντος, τον σκοπό που εκπληρώνει το ανθρώπινο πνεύμα στην ανθρώπινη μορφή και την επίδραση που  ασκεί το περιβάλλον της Γης.

Τα Ελληνικά μυστήρια γενικά αποκάλυπταν ότι μετά την διαμόρφωση της μητέρας Γης και την σύ­σταση των μορφών της επι­φανείας της, παρή­χθη με την συν­δρομή των ακτίνων του Θείου Ηλίου η ψυχή της, η οποία υπήρξε ο συντελεστής των ζωι­κών μορ­φών που εξελίχθηκαν μέχρι της  συστά­σεως του αν­θρωπίνου όντος. Συνεπώς η ψυχή του ανθρώπου έχει μητέρα την Γη και πα­τέρα  τον Ήλιο. Οι ακτίνες του Θείου Ηλίου μετέδωσαν στην μη­τέρα Γη το σπέρμα της ανθρώπινης μορφής και αφού αυτή το διέ­θρεψε το εξε­δήλωσε ως ανθρώπινο Ον. Συνεπώς η ψυχή από της συστά­σεώς της μέ­χρι την άφιξή της σε ανθρώπινο οργανισμό ακολού­θησε την αυτή μετα­μόρφωση που ακολούθησε και η μη­τέρα Γη. Έτσι η ψυχή μέχρι να δια­μορφωθεί σε Ον διανοούμενο και δυνάμενο να εκδηλώσει πλήρη αισθή­ματα πέρασε τέσσαρες κατα­στάσεις. Συ­γκε­κριμένα ­στην αρχή­ πέ­ρασε το στάδιο της καλ­λιέργειας των προς γονιμοποίηση ιδεών, ­κατό­πιν­ το στάδιο της εκδήλωσης των ιδεών αυτών, ­στην συ­νέ­χεια­ το στάδιο της εναρ­μόνι­σης των ιδεών αυτών προς τις αντίστοιχες της θείας Φύσεως ­και τέλος­ το στάδιο της μεταμόρφωσης των ιδεών αυτών σε καρ­πούς που να μπορούν να διατηρήσουν τον τύπο του ανθρωπί­νου οργανισμού.

Οι Πυθαγό­ρειοι τελού­σαν τέσσαρες γιορτές τον χρόνο που γι­νόντουσαν κατά τις δυο ισημερίες και κατά τις δυο τροπές του Ηλίου σε εκδήλωση λατρείας προς την Φύση γιατί πί­στευαν ότι η προς την Φύση λατρεία είναι η θειο­τέρα όλων. Σχετικά ο ίδιος ο Πυ­θαγό­ρας έλεγε: «Η προς την Φύση λατρεία περιλαμβά­νει και τα κατά μέρος αυτής και το πνεύμα αυτής. Αντί­θετα λα­τρεία προς πρό­σωπο χωρίζει αυτό από την Φύση και το μειώνει. Λα­τρεύ­ομε, έλεγε, τους Θεούς ως κύριους των δυνάμεων της Φύσεως και όχι ως ατομικά εγώ αυτής. Τα ατομικά εγώ της Φύσεως τιμούμε μόνο για τα έργα τους».

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΑΣ, πτυχιούχος φυσικής και νομικής σχολής παν/μίου Αθηνών με μεταπτυχιακό στα ηλεκτρονικά.

Εκδοθέντα βιβλία α) Πυθαγόρειος Εσωτερισμός και β) Πυθαγόρειος Αριθμολογία

Advertisements

Posted in ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ | Leave a Comment »

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Posted by lykofron στο 13/06/2011

Ο Διαλογισμός είναι έμφυτη αλλά συνήθως απωθημένη δύναμη στον άνθρωπο. Είναι η δύναμη του να κατακτά την αλήθεια. Όταν ο ίδιος επιτρέπει στον εαυτό του αυτό το αγαθό, τότε μπορεί να αφοσιωθεί στην αναζήτηση μιας αλήθειας και να εμβαθύνει σ’ αυτήν όσο επιθυμεί.

Αν αυτή η αλήθεια ανήκει στις ανάγκες της υλικής διαβίωσης, τότε η δύναμη του Διαλογισμού είναι ασθενική και περνά συνήθως απαρατήρητη. Δεν παύει όμως να υπάρχει. Υπάρχει και γεννά κοινωνικά πρότυπα, πολιτικά συστήματα, επιστήμες και τεχνολογίες και ότι συγκεκριμένο ή αφηρημένο ενέχουν οι έννοιες της επιβίωσης και της συμβίωσης. Σε πιο ψηλό στάδιο διανοητικής προσπάθειας, ο άνθρωπος αναπτύσσει το φιλοσοφικό στοχασμό. Διερευνά την αλήθεια ηθικών διανοημάτων, όπως η έννοια της ελευθερίας, της αγάπης, της ευσπλαχνίας, της δικαιοσύνης, ακόμα και της ίδιας της αλήθειας. Σ’ αυτό το στάδιο, η δύναμη του Διαλογισμού ισχυροποιείται και δωρίζει τις πρώτες απαντήσεις στις υπαρξιακές του ανησυχίες.
Κάποτε όμως και αναπόφευκτα, ο νους επιχειρεί την υπέρβαση. Την υπέρβαση έναντι των φαινομένων και των νόμων που ορίζουν οι πέντε γήινες αισθήσεις. Περισσότερο ακόμα, την υπέρβαση έναντι της φθοράς και της θνητότητας που φαίνονται να είναι ο κλήρος του ανθρώπου.

Ο Υπερβατικός Διαλογισμός είναι η δύναμη του ανθρώπινου νου να ταξιδέψει πέρα από το χρόνο και το χώρο, ψηλότερα από τις συμβατικές διαστάσεις του ορατού κόσμου και να ζητήσει απαντήσεις σε προαιώνια ζητήματα: Ποιος είμαι; από που έρχομαι; που πάω; γιατί υπάρχω; υπάρχει μοίρα; μπορώ ν’ αλλάξω τα συμβάντα στη ζωή μου; μπορώ να γίνω αθάνατος; Στην προσπάθειά του αυτή, ο άνθρωπος επιχειρεί συχνά να εδραιώσει μια μορφή επικοινωνίας με ανώτερες δυνάμεις που ίσως μπορέσουν να του απαντήσουν στα αρχέγονα αυτά ερωτήματά του. Εκείνο που δεν είναι ποτέ βέβαιος είναι το κατά πόσον επικοινωνεί πραγματικά με αυτές τις δυνάμεις και αν έτσι έχουν τα πράγματα τι μορφή μηνυμάτων μπορεί να ανταλλάξει μαζί τους.  Όπως όμως και να το ερμηνεύσει κανείς, φυσικά ή μεταφυσικά, το όλο θέμα του Υπερβατικού Διαλογισμού χαρίζει στο νου απροσδόκητη έμπνευση και αφύπνιση και προσφέρει απαντήσεις!

 ΠΗΓΗ http://www.esophos.gr/index.php?contentid=203&parentid=170

Posted in ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΠ | Leave a Comment »

ΤΡΥΦΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΑΗ

Posted by lykofron στο 11/06/2011

Φραγκοσυκιές , ξανθοί ασπάλαθοι , στο λάγνο φως του Μάη,

λευκά βαρκάκια είναι δεμένα σε  απόμερο λιμάνι της καρδιάς

σήμαντρα  εκκλησιάς ,εσπερινοί και όρθροι,

άρωμα μύρου και αχινού,

μελαχρινό το δέρμα με χίλιους χάρτες αλμυρούς

στα στήθια των αγοριών!

Βράχια ,κοχύλια ,νεροσυρμές , γαλαζωπό ψηλάφισμα  κυμάτων ,

παιγνίδισμα των  λευκοφόρων  γλάρων και μεθυσμένα βήματα  

των θυμωμένων καβουριών, κορίτσια που κρατούν τον ήλιο σαν τόπι

στις παλάμες τους  και που μοσχοβολούν

ασήμι, άρμη ,λιβάνι, και ουρανό!

όταν τα τρυφερά  σου χέρια τον ήλιο ρίξανε στην αλμύρα

και εκείνος έβαψε την πόλη κόκκινο ερωτευμένο αίμα!

ΧΡΥΣΗΙΔΑ

Posted in ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ | Leave a Comment »

Βίας ο Πριηνεύς

Posted by lykofron στο 11/06/2011

Συμπλέων κάποτε μετά άσεβων, ό φιλόσοφος Βίας ό Πριη­νεύς, όταν το πλοϊον έκινδύνε καί εκείνοι έπεκαλοϋντο τους θεούς, είπε: «Σιγάτε», μήπως σας αντιληφθούν «ένθάδε πλέο­ντος».

Ό ίδιος, ερωτηθείς τι είναι αυτό, πού δύναται να καταστήση τον βίον άφοβον, εΐπεν: Όρθή συνείδησις.

Έδϊδασκεν: «Ακουε πολλά, λαλεί ολίγα. Νοεί, καί τότε πράττε.

Ερωτηθείς τις είναι ατυχής, άπήντησεν: Ό μη υποφέρων την άτυχίαν.

Posted in ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ | Leave a Comment »

Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Posted by lykofron στο 11/06/2011

Το θέατρο της Επιδαύρου, περίφημο από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα για το μέγεθος, την αρχιτεκτονική αρτιότητά του, την ακουστική και την αρμονία του. Eίναι κτισμένο μέσα στο μεγάλο Ιερό του Ασκληπιείου της αρχαίας Πόλης της Επιδαύρου, στην πλαγιά του όρους Κυνόρτιου. Σύμφωνα με τον Παυσανία είναι έργο του ονομαστού Αργείου αρχιτέκτονα Πολύκλειτου του Νεότερου, που κατασκεύασε και την Θόλο, κτισμένο τον 4ο π.Χ αιώνα. Η σχετική έρευνα, γύρω από την ακριβή χρονολόγηση κτίσεως του θεάτρου, συχνά τέθηκε υπό αμφισβήτηση.
Το μνημείο έμεινε σκεπασμένο επί αιώνες από υψηλή επίχωση. Η συστηματική ανασκαφή, ξεκίνησε το 1881 από τον αρχαιολόγο Παναγιώτη Καββαδία. Αποκαλύφθηκε πλήρως μεταξύ του 1881 – 1887.  Το κοίλο ήρθε στο φως σε καλή κατάσταση με εξαίρεση τις ακραίες κερκίδες και τους αναλλημματικούς τοίχους. Το σκηνικό οικοδόμημα, αντίθετα αποκαλύφθηκε σε κατάσταση χαμηλού ερειπίου. Στις αρχές του 20ου αιώνα αναστηλώθηκε η πύλη της δυτικής παρόδου και ο παράπλευρος αναλλημματικός τοίχος. Μεγάλης κλίμακας εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 1954 – 1963 για την ανακατασκευή κατεστραμμένων τμημάτων και τη μερική αποκατάσταση του μνημείου.
Το θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου εκφράζει στην τελειότερη μορφή της την αρχιτεκτονική εμπειρία της αρχαιότητας, στη δομή του θεατρικού χώρου. Το μνημείο εξαίρει ήδη από την αρχαιότητα ο περιηγητής Παυσανίας για την συμμετρία και την ομορφιά του. Φέρει την τυπική διάρθρωση του Ελληνιστικού θεάτρου με τα τρία βασικά στοιχεία: Κοίλο – ορχήστρα – σκηνή.
Η μεγαλύτερη ακτίνα χάραξης του κοίλου φθάνει τα 58 μέτρα ενώ η διάμετρος της ορχήστρας είναι περίπου 20 μέτρα.
Τα δύο διαζώματά του χωρίζονται σε 13 κλίμακες και 12 κερκίδες το κάτω (που φέρει 34 σειρές εδωλίων) και σε 23 κλίμακες και 22 κερκίδες το άνω (που φέρει 21 σειρές εδωλίων).
Το σκηνικό οικοδόμημα αποτελείτο από μεγάλη αίθουσα με τέσσερις πεσσούς στον κεντρικό άξονα και 2 τετράγωνα δωμάτια στα άκρα. Το προσκήνιο είχε πρόσοψη με 14 πεσσούς – ημικίονες. Στο λογείο οδηγούσαν εκατέρωθεν δύο αναβάθρες. Στις παρόδους υπήρχαν μνημειώδεις διπλές πύλες. Κτίσθηκε σε δυο οικοδομικές φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης, στο τέλος του 4ου π.Χ αιώνα κατασκευάσθηκαν η ορχήστρα, το κάτω διάζωμα και το σκηνικό οικοδόμημα στο «Προ – Ελληνιστικό» στάδιό του. Στη δεύτερη φάση, μέσον 2ου π.Χ αιώνα, το κοίλο επεκτάθηκε προς τα πάνω και η σκηνή πήρε την «Υστεροελληνιστική» μορφή της. Το θέατρο, φιλοξενούσε μουσικούς και ωδικούς αγώνες και παραστάσεις Αρχαίου Δράματος.
Το κοίλο του θεάτρου, περιλαμβάνει εννέα κερκίδες, με 18 σειρές εδωλίων στην κάθε μια. Η τοποθέτηση των εδωλίων πιθανόν να ήταν σταδιακή. Από αυτές, η πρώτη (προεδρία) περιλαμβάνει θρόνους σύνθετους, από τρεις μονόλιθους (σε μια περίπτωση δυο), κατάλληλα λαξευμένους. Οι διαφορές στη λάξευση και στο υλικό, οφείλονται στις μετακινήσεις των μελών, κατά τους μεταγενέστερους της πρώτης τοποθέτησης χρόνους.
Η σημερινή μορφή του θεάτρου, είναι η μορφή της τελευταίας διαμόρφωσης κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Έχουν χρησιμοποιηθεί ενεπίγραφοι λίθοι, από το ίδιο το θέατρο. Αυτό αποδεικνύεται, από τους εντοιχισμένους στο λογείο, δεξιά και αριστερά και στις βαθμίδες καθόδου προς την ορχήστρα. Εύλογα συμπεραίνουμε, ότι το υλικό αυτό έχει προέλθει από τη μείωση του μεγέθους του παλαιότερου θεάτρου.
Το κάτω τμήμα – διάζωμα, με τον τέλειο κύκλο της ορχήστρας, είναι το πρώτο. Το δάπεδο της ορχήστρας, αντίθετα από άλλα αρχαία θέατρα, όπως π.χ. του Διονύσου στην Αθήνα, που είναι μαρμάρινο σʼ αυτή την περίπτωση, είναι στρωμένο με χώμα, ενώ περιβάλλεται από ένα λίθινο κυκλικό δακτύλιο, πλάτους 48 εκατοστών. Στο μέσο της ορχήστρας υπάρχει στρογγυλή λίθινη βάση του βωμού του Διονύσου. Πιθανό είναι εκεί, πριν από κάθε παράσταση, να γίνονταν σπονδές. Ανάμεσα στην ορχήστρα και τα καθίσματα, υπάρχει μαρμάρινος διάδρομος, πλάτους δυο μέτρων, που εξυπηρετεί την ακουστική και ήταν ο χώρος συγκέντρωσης των βρόχινων νερών από το κοίλο, που μεταφέρονται με αγωγούς, έξω από το θέατρο. Το κάτω διάζωμα χωρά γύρω στους 6200 θεατές. Όλο το θέατρο, είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ασβεστολιθικό υλικό. Όλες οι κερκίδες, έχουν βάθος από 75 έως 80 εκατοστά περίπου και το ύψος από 32 έως 35 εκατοστά. Αυτή η διακύμανση, οφείλεται στις τοπικές καθιζήσεις.
Η πρώτη σειρά, που όπως αναφέρθηκε προοριζόταν για τα τιμώμενα πρόσωπα, είναι κατασκευασμένη από κόκκινο ασβεστόλιθο. Επίσης, έχει πλάτη όπως και η τελευταία σειρά του κάτω διαζώματος. Η χρήση πλάτης, δεν είναι μόνο ένα στοιχείο διάκρισης αλλά αποτελούσε ένα φυσικό ένα εμπόδιο στη ροή της εκκένωσης του χώρου από τους θεατές. Το οικοδόμημα της σκηνής, αρχικά χωρίζονταν σε δυο μέρη: το μπροστινό, το προσκήνιο και το πίσω, η σκηνή που ήταν και το ψηλότερο. Η είσοδος γινόταν από δύο ράμπες. Το άνω διάζωμα, χαραγμένο με τα ίδια κέντρα με το κάτω, χαρακτηρίστηκε ως: «επιθέατρο», αυξάνει τον αριθμό των θεατών σε 13000 περίπου. Κάποιοι, υποστήριξαν ότι κτίσθηκε δυο αιώνες αργότερα. Αυτό όμως αμφισβητήθηκε από νεότερους μελετητές. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά οικοδομήματα των αρχαίων χρόνων, αφού μόνο ένα μέρος του ακουμπά στο βράχο του λόφου. η πρώτη σειρά καθισμάτων και αυτού του διαζώματος, είναι με πλάτη. Μετά την τελευταία σειρά, υπάρχει και πάλι ένας διάδρομος, που τελειώνει με περιμετρικό τοίχο. Οι κερκίδες, διαφοροποιούνται έντονα εδώ, αφού το ύψος τους, είναι 43 εκατοστά, δέκα (10) εκατοστά δηλαδή περισσότερο από τις κάτω και έτσι μεταβάλλεται έντονα η γωνία κλίσης. Αυτή η διαφοροποίηση, συντελεί όχι μόνο στην καλύτερη ορατότητα αλλά και στην καλύτερη ακουστική του θεάτρου. Οι επιγραφές του θεάτρου έχουν παραμείνει ολοζώντανες και δίνουν στο θέατρο, την προσωνυμία: «Λαλούν θέατρο». Τα ονόματα μεγάλων αρχόντων, δημιουργών και φρουρών, έχουν γραφτεί μια ή και περισσότερες φορές του καθενός στις προεδρίες και τα εδώλια του θεάτρου. Σημαντική προσφορά των επιγραφών, είναι ότι αρκετά ονόματα, γνωστοποιήθηκαν για πρώτη φορά, μετά την αποκάλυψη του θεάτρου. Έτσι τα χαράγματα, διατήρησαν την μνήμη εξεχουσών προσωπικοτήτων της τότε κοινωνίας, με τα ύπατα αξιώματα πάνω στις Προεδρίες και στα εδώλια. Οι φρουροί, οι δημιουργοί ήταν οι χορηγοί αλλά και μέτοχοι στα Διονυσιακά δρώμενα. Με τη χάραξη του ονόματός τους, γινόταν η επισήμανση του αξιώματός τους. Το μεγάλο θέατρο κοσμούσαν και άλλα κτίσματα: ο ναός του Ασκληπιού με το χρυσελεφάντινο άγαλμα, το Στάδιο, όπου γίνονταν γυμνικοί αγώνες, η Θόλος, ένα σύνολο κυκλικών κτιρίων. Έξω, υπήρχαν τα λεγόμενα Προπύλαια για την είσοδο σε πομπή των λατρευτικών γιορτών, το Άβατο μέσα στο οποίο, βρισκόταν το «Ιατρείο» του Θεού. Επίσης, υπήρχε το Γυμνάσιο, το οποίο λειτουργούσε ως ξενώνας.
Το θέατρο της Επιδαύρου, είναι το πιο διάσημο, καλοδιατηρημένο, τέλειο αρχαίο θέατρο στην Ελλάδα, μοναδικό για την ακουστική του. Η ακουστική αυτή, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Καταρχήν στην περιοχή πνέουν άνεμοι οι οποίοι κινούνται από την ορχήστρα προς τους θεατές. Επίσης, στο γύρω τοπίο του θεάτρου, επικρατεί ησυχία η οποία συντελεί στη δημιουργία μιας μοναδικής αξεπέραστης ακουστικής. Εκτός από αυτούς τους δυο φυσικούς παράγοντες τρίτος συντελεστής είναι ότι η ορχήστρα και το κοίλο, έχουν βαριές επιφάνειες πάνω στις οποίες ο ήχος ανακλάται. Δεν είναι λοιπόν τα πιθάρια – ηχεία όπως υποστηρίχθηκε από τον Βιτρούβιο, που συντελούν στην άψογη ακουστική του θεάτρου αλλά οι προαναφερθέντες παράγοντες.Όλες οι θέσεις του θεάτρου, παρέχουν την δυνατότητα στους θεατές να βλέπουν και να ακούν παράλληλα καλά το έργο. Υπάρχουν σημεία, που μπορεί να ακουστεί σʼ όλο το κοίλο και ο παραμικρός ήχος π.χ. το σκίσιμο ενός χαρτιού. Επίσης κάποιες θέσεις μέσα στην ορχήστρα από τις οποίες ο λόγος ακούγεται με μεγαλύτερη καθαρότητα και πιο επιβλητικός.
Τα αρχαία θέατρα έτοιμα να δεχτούν τον αρχαίο Ελληνικό λόγο, λόγω υπαίθρου, προσφέρουν στον θεατή μια εμπειρία ανεπανάληπτη. Την άμεση σχέση θεατών – συντελεστών. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, επιβεβαιώνει την ανάγκη και την αξεπέραστη προσφορά της επανάχρησης των ανοικτών υπαίθριων θεάτρων της αρχαιότητας, τα οποία, παρ όλες τις μεταλλαγές σοβαρές ή μη που δέχτηκαν κατά καιρούς, έμειναν αξεπέραστα στην πρωτότυπη μορφή τους. Άλλωστε είναι αναμφισβήτητο, ότι όλα τα είδη της αρχιτεκτονικής δημιουργίας ανά τους αιώνες παρά, παρά την τελειότητά τους πολλές φορές υπάρχουν σήμερα μόνο ως δείγματα εξαίσια αλλά περασμένων εποχών. Δεν ξαναχρησιμοποιήθηκαν όμως ποτέ. Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, διεξάγονται τα «Επιδαύρια», θεατρικές παραστάσεις που ξεκίνησαν το 1954, στο πλαίσιο οργανωμένου Φεστιβάλ και καθιερώθηκαν από τον επόμενο χρόνο ως θεσμός αρχαίου δράματος. Το 1988 η Ομάδα Εργασίας για την Συντήρηση των Μνημείων του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, με επιστήμονες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Πανεπιστημιακού χώρου, ξεκίνησε πρόγραμμα εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης διαφόρων τμημάτων του. Στις φυσικές αιτίες φθοράς, έχει προστεθεί η μηχανική καταπόνηση από τους χιλιάδες επισκέπτες κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο χώρος της σκηνής καλύφθηκε με βατό στέγαστρο, για την αποτελεσματική προστασία της, από τις σύγχρονες σκηνογραφικές κατασκευές. Από το 1938 έως σήμερα, έχουν παρουσιαστεί εκατοντάδες παραστάσεις, ανάμεσά τους και παραστάσεις – σταθμοί. Σ’ αυτό το διάστημα, έχουν δοκιμαστεί τέσσερις γενιές σκηνοθετών – ανάμεσά τους εξέχουσες προσωπικότητες- και έχουν δοθεί εκπληκτικές ερμηνείες από ηθοποιούς αξεπέραστης κλάσεως. Επίσης έχουμε και αρκετές ιδιότυπες παραστάσεις, με σκηνοθέτες, που προσκόμισαν γόνιμες ιδέες στην Ερμηνεία Αρχαίου Δράματος.

Posted in ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Leave a Comment »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2011

Posted by lykofron στο 05/06/2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2011 30 Ιουνίου & 1, 2, 3 Ιουλίου 2011 & ΒΩΜΕΙΑ: 25 Ιουνίου  ΕΛΑΤΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6/11, από ώρα 17:00, στην Αίθουσα Παχτίτη όπου γίνονται οι πρόβες των δρώμενων και οι λοιπές εργασίες.

Αγαπητοί φίλοι oι προετοιμασίες για τις γιορτές των ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2011 έχουν ήδη ξεκινήσει. Φέτος, με την ενεργό συνδρομή και του Τρύφωνα Ολύμπιου, τα Προμήθεια προβλέπονται λαμπρότερα από κάθε άλλη φορά, με πολλές καινοτόμες ενέργειες. Ενδεικτικά:

α) Τα Προμήθεια διαρκούν πλέον 4ήμερο και όχι 3ήμερο.

β) Καθιερώνονται από φέτος τα ΒΩΜΕΙΑ (= Προεόρτια των Προμηθείων) που θα τελούνται μια βδομάδα πριν από τις γιορτές των Προμηθείων, σε επιλεγμένες θέσεις ιερότητας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, την ίδια ημέρα και ώρα. Τα Βώμεια ανήκουν στον κορμό των Προμηθείων και σκοπό έχουν την υπέρ βωμών αφοσίωση, τουτέστιν την συνειδητοποίηση για την διαφύλαξη των ιερών και οσίων του λαού. Φέτος τα Βώμεια θα τελεστούν την Κρονία («Σάββατο») 25/6 στις 9.00 το βράδυ, σε επιλεγμένες θέσεις που οι διάφοροι φορείς (σύλλογοι, ομάδες κλπ) θα επιλέξουν στην ευρύτερη περιοχή όπου δραστηριοποιούνται Παρακαλούνται οι φορείς που θα τελέσουν τα Βώμεια, να ενημερώνουν εγκαίρως την Επιτροπή Προμηθείων στην ηλεκτρ. διεύθυνση promitheia@gmail.com

γ)  Σπονδή στην Οδική Ασφάλεια Στην άοκνη  προσπάθεια σύνδεσης των Προμηθείων με τα σύγχρονα προβλήματα, θα γίνει ενημέρωση του κοινού για το σημαντικό θέμα της Οδικής Ασφάλειας όπου χιλιάδες συνέλληνες πληρώνουν κάθε χρόνο βαρύ φόρο αίματος. Θα παρουσιαστεί απεγκλωβισμός τραυματία από τρακαρισμένο όχημα παρουσία κοινού καθώς και ευρύτερη ενημέρωση για τα ζητήματα οδήγησης, με τη συμμετοχή ομάδας της ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών του πυροσβεστικού Σώματος) και σε συνεργασία με το περιοδικό Auto Τρίτη.

δ)  Οι εκδηλώσεις της επίσημης έναρξης των Προμηθείων θα πραγματοποιηθούν φέτος στο Λιτόχωρο  την Αφροδιτία («Παρασκευή») 1/7. Θα προηγηθεί μεγάληπομπή των Προμηθειέων με πυρσούς, άσκαυλους και  τύμπανα μέσα από τους κεντρικούς δρόμους του Λιτοχώρου, η οποία  θα καταλήξει στο υπαίθριο θέατρο (κεντρικό πάρκο του Λιτοχώρου)  για να λάβουν χώρα εκεί οι λαμπρές τελετές έναρξης. Στην πομπή  μπορούν να μετέχουν όλοι οι συνέλληνες και φίλοι Προμηθειείς.

Πατήστε εδώ http://promitheia.wordpress.com/2011/05/18/program2011/  για να δείτε αναλυτική αναφορά στο Πρόγραμμα των ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2011. Το πρόγραμμα τελεί ακόμη υπό διαμόρφωση ως προς ορισμένες συμπληρώσεις δρώμενων και τις τελικές λεπτομέρειες. Θα είναι πλήρως έτοιμο εντός των επομένων ημερών. Όσοι θέλουν να συμβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία των Προμηθείων και μένουν στην Θεσσαλονίκη ή στην ευρύτερη περιοχή, μπορούν να έρχονται στην Αίθουσα Παχτίτη όπου, όπως κάθε χρονιά, μετατρέπεται αυτή την περίοδο σε «εργοτάξιο»  για τις πυρετώδεις προετοιμασίες των γιορτών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6/11, από ώρα 17:00, στην Αίθουσα Παχτίτη όπου γίνονται οι πρόβες των δρώμενων και οι λοιπές εργασίες.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ: Η Αίθουσα Παχτίτη βρίσκεται στα Δυτικά της Θεσσαλονίκης, κτίριο Spider (οδός Θερμαϊκού 17, βρίσκεται150 μ.από το Αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη). Διαθέτει άνετο χώρο για πάρκινγκ. Όσοι χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία, θα πάρουν το Λεωφορείο Νο 27 (Σταυρουπόλεως) και θα κατεβούν στη στάση «Κόμβος Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού» (2 στάσεις πριν από το τέρμα των λεωφορείων).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944 104580 (Γεωργία Αλτιντασιώτου), 6938 735055 (Γιώργος Φωτεινός).

Posted in ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Leave a Comment »

ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΝ

Posted by lykofron στο 03/06/2011

ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κυριακή 19 Ιουνίου
Το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών εορτάζει το Θερινό Ηλιοστάσιο, τιμά, ανάμεσα σε άλλους, τους Θεούς Απόλλωνα, Ήλιο και Πάνα ανάμεσα στα έλατα του Μαινάλου Όρους της Αρκαδίας και σας προσκαλεί να βιώσετε μαζί του αυτή την όμορφη εμπειρία. Θα προηγηθεί επίσκεψη στο εκπληκτικό οριζόντιο σπήλαιο της Κάψιας (ένα από τα δέκα πιο αξιόλογα της Ελλάδος ) που πρόσφατα μόνον έγινε επισκέψιμο. Την ιεροπραξία θα ακολουθήσει γεύμα «από σπυρίδων» (πικ-νικ) κάτω από τα έλατα. Τιμή συμμετοχής 20 ευρώ (μετάβαση – επιστροφή με τουριστικό λεωφορείο).
Κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 6972841667 ή στο e-mail: ysee@ysee.gr

TO ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ «ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ»

Σάββατο 11 Ιουνίου, ώρα 20.30
Δρ Λεωνίδας Μπίλλης, Ευαγγελία Καφετζιδάκη, Χρυσή Δεληγιάννη, «Ελληνική Εθνική Θρησκεία – Θεολογία και Πράξις: ο Θεός Έρως»

Σάββατο 18 Ιουνίου, ώρα 20.30
Δρ Νίκος Πουλιανός, «Σπήλαιο Πετραλώνων. Ιστορική διαδρομή και προοπτικές»

Κυριακή 19 Ιουνίου
Ημερήσια εκδρομή στο Μαίναλο Όρος για εορτασμό του Θερινού Ηλιοστασίου

Σάββατο 25 Ιουνίου, ώρα 20.30
Παναγιώτης Μαρίνης, «Η έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας»

Posted in ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Leave a Comment »